UNIT 5: THINGS I DO

(NHỮNG VIỆC TÔI LÀM)

I.NEW WORDS:

Word

Transcript

Class

Meaning

day

/dei/

n

ngày

today

/tə'dei/

n

hôm nay

School day

/sku:l dei/

n

ngày đi học

weekday

/'wi:kdei/

n

ngày trong tuần

weekend

/wi:kend/

n

ngày cuối tuần

week

/wi:k/

n

tuần lễ

tomorrow

/tə'mɔrou/

n

ngày mai

holiday

/'hɔlədi/

n

ngày nghỉ, ngày lễ

working day

/'wə:kiɳ dei/

n

ngày làm việc

Monday

/'mʌndeɪ/

n

Thứ Hai

Tuesday

/'tju:zdi/

n

thứ Ba

Wednesday

/'wenzdi/

n

thứ Tư

Thursday

/'θə:zdi/

n

thứ Năm

Friday

/'fraidi/

n

thứ Sáu

Saturday

/'sætədi/

n

thứ Bảy

Sunday

/'sʌndi/

n

chủ Nhật

every day

/'evri dei/

adv

hằng ngày

timetable

/'taim,teibl/

n

thời khóa biểu

schedule

/'ʃedju:l/

n

thời khóa biểu

language

/'læɳgwiʤ/

n

ngôn ngữ

English

/'iɳgliʃ/

n

tiếng Anh

Mathematics

/,mæθi'mætiks/

n

Toán học

Literature

/'litəritʃə/

n

Văn học, văn chương

History

/'histəri/

n

Lịch sử

Geography

/ʤi'ɔgrəfi/

n

Đại lý

Biology

/bai'ɔʤi/

n

Sinh học

Physical education

/'fizikəl ,edju:'keiʃn/

n

Thể dục

homework

/'houmwə:k/

n

bài tập về nhà

housework

/'hauswə:k/

n

việc nhà

music

/'mju:zik/

n

nhạc

sports

/spɔ:ts/

n

thể thao (nói chung)

sport

/spɔ:t/

n

môn thể thao

volleyball

/'vɔlibɔ:l/

n

bóng chuyền

soccer

/'sɔkə/

n

bóng đá

badminton

/'bædmintən/

n

cầu lông

game

/geim/

n

trò chơi

play

/plei/

v

chơi

shower

/'ʃouə/

n

vòi tắm hoa sen

canteen

/kæn'ti:n/

n

nhà ăn tập thể

start

/stɑ:t/

v

bắt đầu

begin

/bi'gin/

v

bắt đầu

finish

/'finiʃ/

v

chấm dứt, kết thúc

end

/end/

v

hết, chấm dứt

eat

/i:t/

v

ăn

use

/ju:s/

v

sử dụng, dùng

watch

/wɔtʃ/

v

xem

II.GRAMMAR:

1.Cách dùng giới từ ON, IN, AT để diễn tả về thời gian.

- ON: Vào (chỉ điểm thời gian)

     Vị trí: dùng trước thứ, ngày trong tháng.

     Ex: On thursday                                                                vào thứ năm

          On Saturday                                                                  vào thứ bảy

          On May 19th                                                    vào ngày 19 tháng 5

- AT : Vào lúc (chỉ thời điểm)

Vị trí: Đứng trước giờ cụ thể.

Ex: at 7 o’clock                                                             Vào lúc 7 giờ.

 

- IN: vào, trong (khoảng thời gian).

Vị trí: Được dùng trước Tháng, năm, mùa, buổi

Ex: In the morning                                                         vào buổi sáng

      In February                                                                    vào tháng 2

      In 2004                                                                      vào năm 2004

      In spring                                                                   Vào mùa xuân

 

2. Hỏi và  trả lời về các môn học.

 

 
 

What + do/does + S + have + today?

ð S + have/ has + môn học.

 

 

 

 

Ex: What do you have today?                         Hôm nay bạn học môn gì?

     ð I have maths, geography and history.   Tôi có môn toán, dịa lý và lịch sử.

     What does Lan have today?                      Hôm nay Lan học môn gì?
    
ð Lan has literature, maths and history. Lan có môn văn, toán và lịch sử.

 

 

3. Hỏi và trả lời về thời gian các môn học.

 

 

 
 

When + do/does + S + have + today?

ð S + have/ has + môn học + In/ on/ at + …

 

 

 

 

Ex: When does Ba have maths?                          Khi nào Ba có tiết toán.

     ð Ba has maths in the morning.          Ba có tiết toán vào buổi sáng.

     When do they have English?                 Khi nào họ có môn Anh Văn

     ð They have English on Tuesday.  Họ có môn Anh Văn vào thứ ba.

 

III.EXCERCISE:

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. a. ball        b. game       c. small        d. watch

2. a. girl        b. history       c. television     d. listen

3. a. home      b. go           c. sport        d. old

4. a. lunch       b. up           c. number      d. literature

5. a. eat        b. breakfast       c. read        d. teacher

II. Make complete sentences from the words given below.

1. What/ your father/ do/ evening ?

……………………………………………………………………….

2. Tuan/ do / homework/ after school .

……………………………………………………………………….

3. My sister/ listen/ music/ evening.

……………………………………………………………………….

4. Nga/ do/ housework/ morning .

……………………………………………………………………….

5. My father/ watch TV/ evening.

……………………………………………………………………….

6. They/ play soccer/ after school ?

……………………………………………………………………….

7. He/ eat/ big breakfast/ morning.

……………………………………………………………………….

8. Hung/ take/ shower/ morning.

……………………………………………………………………….

9. Loan/ go home/ 5 pm.

……………………………………………………………………….

10. She/ have/ classes/ from 7:00/ 11:15

……………………………………………………………………….

IV. Turn into negative and interrogative form:

1. They listen to music everyday.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

2. He plays volleyball after school.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

3. They play soccer every afternoon.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

4. He does his homework every evening.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

5. She has breakfast at 6.10.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

6. I get up at six every morning.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

7. Nga and lan go to school everyday.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

8. We have lunch at 11.30

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

V. Correct the mistakes:

1. What is your first class in Monday?

2. When do we has history?

3. I goes to bed at ten o’clock.

4. This is Nga school.

5. She have her breakfast at home.

6. Is your school at the country ?

7. Everyday Lan get up at six.

8. Trung’s classroom is in the second floor.

9. She isn’t have classes on Saturday and Sunday.

10. Her sister is at school at 7 o’clock to 11 o’clock.

11. Do your brother play sports everyafternoon?

12. He gets up and brush his teeth in the morning.

VI.Choose the correct words to fill in the blanks:

1. I live (on, in, at) Tran Hung Dao street.

2. These (am, is, are) my books.

3. How many (a lamp, lamp, lamps) are there?

4. (what, who, which) is that?_It’s my teacher.

5. After school Ba (watches TV,watch TV,watch the TV).

6. My class ends at (quarter past eleven, eleven past quarter, eleven quarter past)

7. We have history (at, in, on) Tuesday and Thursday.

8. (Which, how, what) does his farther do?

9. Chi (does’nt live, don’t live, does’nt lives) in the city.

10. (What , Which , How ) grade are you in?

VII. Read the passage and choose the best answer:

His name is Phong. He’s twenty four years old and he’s a teacher at Nguyen Du School. This is his student. Her name is Nga. She is fourteen years old. This is his living room. In his living room, there is a table, a chair, a television and two couches.

Questions.

1. How old is Phong? – He is………………….

A. twelve       B. twenty        C. twenty four

2. What does Phong do? – He is………………

A. a student       B. a teacher         C. forty

3. What does Nga do? – She is………………

A. a student        B. a teacher          C. fourteen

4. How many chairs are there in his living room?

A. There is one      B. There are one       C. There are two

VIII.Fill in the blank with the correct form of the verbs:

1. Every morning Thu (get)________up at six. She (have)________breakfast at 6.10. After breakfast she (brush)________her teeth. She (go)________to school at 6.30. She (have)_______lunch at 11.30 at school.

2. We (watch)____________ television every morning.

3. I (do)_____________my homework every evening.

4. Mai and Lan (play)____________games after school.

5. Vy (listen)______________to music every night.

6. You (be)___________in class 11A?

7. Every evening my father (watch)________________television.

8. My sister (have)____________breakfast and (go)__________to school at half past six every morning.

9. You ( play)______________volleyball every afternoon?

10. Nga ( listen)_____________to music after school?

11. How many rooms ___________your house (have)________________?

12. Thu’s bags (be)__________small? No, they (not be)_______________

13. Minh (get)____________dressed and (wash)____________his face at six forty.

14. I (be)___________in grade12 and my brother (be)__________in grade 7.

15. They (live)____________on the 10th floor.

IX. Rewrite these sentences:

1. This school is big.

It’s…………………………………………………

2. These books are small.

They’re…………………………………………

3. There are seven hundred students in my school.

My school………………………………………………………………………

4. My class has ten desks.

There…………………………………………………

5. How many classrooms are there in your school?

How many………………………………………...?

6. How many rooms does your house have?

How many………………………………………………..?

7. There is one television in my house.

 My house…………………………………………………………

8. There are thirty students in his class.

His class………………………………

XI. Make questions for the underlined words.

1.……………………………………………..? _I read books after school.

2.……………………………………………..? _He plays sports every afternoon.

3.……………………………………………..? _Every day, Nga gets up at 5.30.

4.……………………………………………..? _She goes to school after breakfast.

5.…………………………………………? _Classes start at 7.30 and end at 11.45.

 

IV.KEY:

I.

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. B

II.

 1. Whar does your father do?
 2. Tuan do his homework after school.
 3. My sister listens to music in the evening
 4. Nga does the housework in the morning.
 5. My father watches TV in the evening.
 6. Do they play soccer after school?
 7. He eats breakfast in the morning.
 8. Hung takes a shower in the morning.
 9. Loan goes home at  5 pm.
 10. She has classes from 7.00 to 11:15.

IV. 1. They don’t listen to music everyday.

           Do they listen to music everyday?

2. He  doesn’t play volleyball after school.

   Does He play volleyball after school?

3. They don’t play soccer every afternoon.

  Do they play soccer every afternoon.

4. He doesn’t do  his homework every evening.

Does he do his homework every evening.

5. She doesn’t have breakfast at 6 a.m

Does she have ………….?

6. I don’t get up at six every morning.

Do I get up……………?

7. Nga and lan don’t go to school everyday.

Do Nga and Lan go to………….?

8. We don’t have lunch at 11.30

Do we have …………….?

V.

 1. In => on
 2. Has => have
 3. goes=> go
 4. Nga => Nga’s
 5. have=>has
 6. at => in
 7. get =>gets
 8. in=>on
 9. isn’t=> doesn’t
 10. at (2) => from
 11. everyafternoon=> every afternoon
 12. brush => brushes

VI.

 1. at
 2. are
 3. lamps
 4. who
 5. watches TV
 6. quarter past eleven
 7. on
 8. what
 9. doesn’t live
 10. which

VII.

 1. C
 2. B
 3. A
 4. A

VIII.

 1. Gets……has…….brushes….goes….has
 2. Watches
 3. Do
 4. Play
 5. Listens
 6. Are you in…?
 7. Watches
 8. Has……….goes
 9. Do you play….?
 10. Does nga listen….?
 11. Does…..have
 12. Is thu’s bag small?/ aren’t
 13. Gets……washes
 14. Am…..is
 15. Live

IX.

 1. It’s is a big school.
 2. They are small books.
 3.  My school has seven hundred students
 4. There are ten desks in my class.
 5. How many classrooms are there in  your school?
 6. How many rooms are there in  your house?
 7. My house has one television.
 8. His class has thirty students.

XI.

 1. What do you do after school?
 2. What does he do every afternoon?
 3. What time does Nga get up every day?
 4. When does she go to school?
 5. What time do classes start and end?

 

 

 

Bài viết gợi ý: