WH-QUESTIONS

I. Nguyên tắc đặt câu hỏi:

a. Nếu chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ:  do / does / did

b. Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will / shall / could / would) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ, không mượn  do / does / did nữa.

II. Một số từ hỏi (Wh - words):

1. What: gì, cái gì (vật, ý kiến, hành động)

     Dùng để hỏi cho vật, sự việc, hiện tượng (hỏi nghề nghiệp, hình dáng, tính cách...)

        eg:    What is this?                                    →             This is a pen.

                 What does she look like?                →              She is beautiful.

     ► Có thể:     What + N

        eg:    What color is this?                          →               It's red.

                 What time is it?                               →               It's 10 a.m.

                 What subject do you like?               →               English.

2. Who: ai (con người, chủ ngữ)

    Dùng để hỏi người (có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ)

        eg:    Who is this?                                              →         This is my father.

                 Who helps you do your homework?         →          My sister helps me do my homework.      

3. Whom: ai (người, tân ngữ)

     Dùng để hỏi người làm tân ngữ, thường đứng sau giới từ.

        eg:    With whom do you live?                    →      I live with my mother.

             =  Who do you live with?

4. Which : nào, cái nào (sự chọn lựa)

     Dùng để hỏi vật, sự vật có sự lựa chọn.

        eg:    Which is bigger? Hanoi city or Ho Chi Minh city?      →    Ho Chi Minh city is.

     ► Có thể:   Which + N

        eg:      Which class are you in?                              →           I am in class 6A.

                   Which subjects do you like at school?        →           I like Math and English.

5. Where: ở đâu (nơi chốn)

     Dùng để hỏi nơi chốn.

       eg:       Where do you live?                   →                 I live in Hanoi city.

                   Where are you from?                →                 I am from England.

6. When: khi nào (thời gian)

     Dùng để hỏi thời gian.

       eg:   When does he go to school?         →          He goes to school in the morning.

7. Why: tại sao (lý do)

     Dùng để hỏi nguyên nhân, lý do.

        eg:  Why don't you go to the party?      →       Because I have to go to school.

               Why do you like English?              →       Because it is interesting.

8. Whose: của ai (sự sở hữu)

     Luôn được theo sau bởi một danh từ.

     Whose + N

       eg:  Whose house is this?            →               This is my house.

              Whose pens are these?        →                These are Daniel's pens.

9. How: như thế nào, ra sao (cách thức)

     Dùng để hỏi đặc điểm, tính chất, trạng thái (thường hỏi cho tính từ hoặc trạng từ)

       eg:     How is the weather today?             →          It is cold.

                 How are you?                                 →          I am hungry.

     ► How có thể đứng độc lập hoặc được theo sau bởi tính từ, đôi khi là trạng từ:

         • How many: bao nhiêu (số lượng - danh từ đếm được số nhiều).

         • How much: bao nhiêu (số lượng - danh từ không đếm được (luôn số ít))

         • How much + is / are + danh từ số ít / số nhiều : hỏi giá cả

              eg:     How many students are there in your class?    →    There are 43 students in my class.

                        How much milk is there in the fridge?               →     There is some milk in the fridge.

                        How much is this pen?                                      →     It is 2000vnđ.

         • How far: bao xa (khoảng cách)

              eg:     How far is it from here to the nearest post office?     

                  →   It is 2km from here to the nearest post office.

         • How long: bao lâu (khoảng thời gian)

              eg:     How long does it take her to do her homework?

                  →   It takes her 2 hours to do her homework.

         • How old: bao nhiêu tuổi

              eg:    How old are you?     →     I am 12 years old.

         • How high / tall : cao bao nhiêu

              eg:     How tall are you?    →     I am 150cm tall.

         • How often: bao lâu 1 lần (sự thường xuyên)

             eg:    How often do you play football?      →    I play football twice a week.

III. Bài tập vận dụng:

Make the questions for the underlined parts (đặt câu hỏi cho phần gạch chân)

1. It's ten past eleven.

2. They have two children.

3. That is a book.

4. Mr.Hai travels to work by bus every day.

→ 

5. He comes from Canada.

6. An ice-cream is two dollars.

7. We want three bottles of water.

8. She speaks Chinese fluently.

9. It's 3 km from the hospital to the school.

10. She brushes her teeth twice a day.

11. It's Peter's house.

12. My husband is thirty - one.

→ 

13. I have to study English because I want to study abroad.

14. I like English and Math most.

15. He lives with his parents.

16. We go to the cinema at weekends.

17. It takes me half an hour to take a bath every day.

18. The building is 100 meters high.

19. It's hot and sunny.

20. My father is a teacher.

Đáp án:

1. It's ten past eleven.

→ What time is it?

2. They have two children.

→ How many children do they have?

3. That is a book.

→ What is that?

4. Hai travels to work by bus every day.

→ How does Hai travel to work every day?

5. He comes from Canada.

→ Where does he come from?

6. An ice-cream is two dollars.

→ How much is an ice-cream?

7. We want three bottles of water.

→ How much water do you want?

8. She speaks Chinese fluently.

→ How does she speak Chinese?

9. It's 3 km from the hospital to the school.

→ How far is it from the hospital to the school?

10. She brushes her teeth twice a day.

→ How often does she brush her teeth?

11. It's Peter's house.

→ Whose house is it?

12. My husband is thirty - one.

→ How old is your husband?

13. I have to study English because I want to study abroad.

→ Why do you have to study English?

14. I like English and Math most.

→ Which subjects do you like most?

15. He lives with his parents.

→ With whom does he live?

16. We go to the cinema at weekends.

→ When do we go to the cinema?

17. It takes me half an hour to take a bath every day.

→ How long does it take you to take a bath every day?

18. The building is 100 meters high.

→ How high is the building?

19. It's hot and sunny.

→ How is the weather?

20. My father is a teacher.

→ What does your father do?

Bài viết gợi ý: