WORD FORMATION (PART 3)

I. COMPOUND WORDS

Từ ghép (compound words) trong tiếng Anh tạo nên bằng cơ chế ghép thông thường là hai từ cùng loại hoặc khác loại để tạo nên một từ mới có thể mang nghĩa từ hai từ gốc hoặc mang một nghĩa hoàn toàn mới.

Dưới đây là một số dạng từ ghép thông dụng:

1. Tạo danh từ:

 • Danh từ kết hợp với danh từ: N + N

VD:  Rainbow: cầu vồng     

         Ashtray: gạt tàn thuốc

 • Danh từ kết hợp với động từ: N + V

VD: Sunrise: mặt trời mọc

        Earthquake: động đất

 • Động từ kết hợp với danh từ: V + N

VD: Hangman: người treo cổ

        Playboy: tay ăn chơi

 • Danh từ kết hợp với động từ thêm –ING: N + V-ING

VD:  Sightseeing: tham quan

         Air-conditioning: điều hoà

 • Động từ thêm V-ING kết hợp với danh từ: V-ING + N

VD: Reading-lamp: đèn đọc sách

        Washing-machine: máy giặt

 • Danh từ kết hợp với động từ thêm –ER: N + V-ER

VD: Goal-keeper: thủ môn

        Record-player: máy ghi âm

 • Tính từ kết hợp với danh từ: Adj + N

VD: Blackboard: bảng đen

        Green-house: nhà kính

2. Tạo tính từ

 • Danh từ kết hợp với động từ thêm –ING: N + V-ING

VD: Breathtaking: làm nghẹt thở (mô tả cảnh đẹp, sự kiện đột ngột)

        Heartstopping: làm tim ngừng đập, làm choáng ngợp

 • Danh từ kết hợp với động từ thêm –ED: N + V-ED:

VD: Handmade: tự làm

        Homegrown: tự trồng

 • Danh từ kết hợp với tính từ: N + Adj

VD: Duty-free: miễn thuế

        Homesick: nhớ nhà

 

 

II. BÀI TẬP

Exercise 1: Match the word in the left with its partner in the right so as to form coumpound noun. Use each word once only.

 1. Dust
 1. Sitter
 1. Eye
 1. Fighter
 1. Baby
 1. Telling
 1. Farm
 1. Gum
 1. Foot
 1. Walking
 1. Fire
 1. Bin
 1. Head
 1. Work
 1. Story
 1. Moon
 1. Sleep
 1. Card
 1. Honey
 1. Side
 1. Note
 1. Screen
 1. Chewing

      L. Quarters

 1. Post

     M. Step

 1. Sea
 1. Book
 1. wind

     O. sight

 

 

III. CHỮA BÀI TẬP

 1. F
 1. O
 1. A
 1. G
 1. M
 1. B
 1. L
 1. C
 1. E
 1. H
 1.  N
 1. D
 1. I
 1.  J
 1. K

 

Bài viết gợi ý: