Chi tiết đề thi

Đề thi thử Toán chuyên Nguyễn Tất Thành 2019 Lần 1

theluc95
151 lượt thi
Toán
Khó
(1)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56215] - [Loga.vn]

Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số \[y=f\left( x \right)\], trục hoành và hai đường thẳng \[x=a\], \[x=b\] ( a(phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức nào dưới đây ?

Câu 2 [56216] - [Loga.vn]

Điểm $M$ trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức $z$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $z$.

Câu 3 [56217] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $M\left( 1;\,-3;\,4 \right)$, đường thẳng \[d:\frac{x+2}{3}=\frac{y-5}{-5}=\frac{z-2}{-1}\] và mặt phẳng $\left( P \right)$: $2x+z-2=0$. Viết phương trình đường thẳng $\Delta $ qua $M$ vuông góc với $d$ và song song với $\left( P \right)$.

Câu 4 [56218] - [Loga.vn]

Cho một cấp số cộng $({{u}_{n}})$, biết \[{{u}_{1}}=\frac{1}{3};\,\,{{u}_{8}}=26\]. Tìm công sai \[d\]?

Câu 5 [56219] - [Loga.vn]

Cho hàm số . Hàm số \[y={f}'\left( x \right)\] có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho có thể là hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

Câu 6 [56220] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn \[\left( O;R \right)\] và \[\left( {O}';R \right)\], chiều cao \[R\sqrt{3}\] . Một hình nón có đỉnh là \[{O}'\] và đáy là hình tròn \[\left( O;\,R \right)\]. Tỷ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng

Câu 7 [56221] - [Loga.vn]

Cho hình phẳng \[\left( H \right)\] giới hạn bởi đồ thị \[y=2x-{{x}^{2}}\] và trục hoành. Tính thể tích \[V\] vật thể tròn xoay sinh ra khi cho \[\left( H \right)\] quay quanh \[Ox\].

Câu 8 [56222] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}$và có bảng biến thiên như sau:Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 9 [56223] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int\limits_{0}^{2}{\left( f\left( x \right)+3{{x}^{2}} \right)\text{d}x}=10$. Tính $\int\limits_{0}^{2}{f(x)\text{d}x}$.

Câu 10 [56224] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho đường thẳng $d$ có phương trình $\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-3}{-4}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng $d$?

Câu 11 [56225] - [Loga.vn]

Khi tăng độ dài cạnh đáy của một khối chóp tam giác đều lên \[2\] lần và giảm chiều cao của hình chóp đó đi \[4\] lần thì thể tích khối chóp thay đổi như thế nào ?

Câu 12 [56226] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$. Cạnh bên $SA=a\sqrt{6}$ và vuông góc với đáy $\left( ABCD \right)$. Tính theo $a$ diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABCD$

Câu 13 [56227] - [Loga.vn]

Cho hình hộp \[ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'\]. Gọi \[M\] là trung điểm của \[AB\]. Mặt phẳng $\left( M{A}'{C}' \right)$ cắt cạnh BC của hình hộp \[ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'\] tại N. Tính $k=\frac{MN}{A'C'}$.

Câu 14 [56228] - [Loga.vn]

Một lớp có 20 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn được một học sinh nữ.

Câu 15 [56229] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y={{\left( 4{{x}^{2}}-1 \right)}^{-3}}$.

Câu 16 [56230] - [Loga.vn]

Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức $z$thỏa mãn $\left| \overline{z}+2-i \right|=4$ là đường tròn có tâm$I$ và bán kính $R$ lần lượt là

Câu 17 [56231] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là $3{{a}^{2}}$, độ dài cạnh bên bằng $2a$. Thể tích khối lăng trụ bằng

Câu 18 [56232] - [Loga.vn]

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=3{{x}^{2}}+\sin x$ là

Câu 19 [56233] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+2\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 20 [56234] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 21 [56235] - [Loga.vn]

Tích tất cả các nghiệm của phương trình ${{3}^{{{x}^{2}}+x}}=9$ bằng

Câu 22 [56236] - [Loga.vn]

Cho ${{\log }_{12}}3=a$. Tính ${{\log }_{24}}18$ theo $a$.

Câu 23 [56237] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 24 [56238] - [Loga.vn]

Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng $4$ và độ dài đường sinh bằng $5$.

Câu 25 [56239] - [Loga.vn]

Gọi ${{z}_{1}}$, ${{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình $3{{z}^{2}}-z+2=0$. Tính \[T={{\left| {{z}_{1}} \right|}^{2}}+{{\left| {{z}_{2}} \right|}^{2}}\].

Câu 26 [56240] - [Loga.vn]

Số phức liên hợp của \[z=4+3i\] là

Câu 27 [56241] - [Loga.vn]

Cho [2D1-0.0-1] hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;\,\,3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 28 [56242] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho vectơ \[\overrightarrow{u}=\left( 3;\,0;\,1 \right)\] và \[\overrightarrow{v}=\left( 2;\,1;\,0 \right)\]. Tính tích vô hướng \[\,\overrightarrow{u}.\,\overrightarrow{v}\].

Câu 29 [56243] - [Loga.vn]

Cho khối chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng \[1\] và đáy $ABCD$ là hình bình hành. Trên cạnh $SC$ lấy điểm $E$ sao cho $SE=2EC.$ Tính thể tích $V$ của khối tứ diện $SEBD$.

Câu 30 [56244] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên khoảng $\left( -\infty ;+\infty \right)$ ?

Câu 31 [56245] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\] và có đồ thị là đường cong trơn (không bị gãy khúc), hình vẽ bên. Gọi hàm \[g\left( x \right)=f\left[ f\left( x \right) \right].\] Hỏi phương trình \[{g}'\left( x \right)=0\] có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

Câu 32 [56246] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong \[4\] giờ với vận tốc $v\,\,(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t\,\,(h)$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh \[I(1;\,3)\] và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường $s$ mà vật di chuyển được trong \[4\] giờ kể từ lúc xuất phát.

Câu 33 [56247] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho đường thẳng \[d:\frac{x+1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{1}\], mặt phẳng \[\left( P \right):x+y-2z+5=0\] và \[A\left( 1;-1;2 \right)\]. Đường thẳng \[\Delta \] cắt \[d\] và \[\left( P \right)\] lần lượt tại \[M\] và \[N\] sao cho \[A\] là trung điểm của đoạn thẳng \[MN\]. Một vectơ chỉ phương của \[\Delta \] là

Câu 34 [56248] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho mặt phẳng \[\left( P \right):x-2y+2z-2=0\] và điểm \[I\left( -1;\,2;\,-1 \right)\]. Viết phương trình mặt cầu \[\left( S \right)\] có tâm \[I\] và cắt mặt phẳng \[\left( P \right)\] theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng \[5\].

Câu 35 [56249] - [Loga.vn]

Gọi $x$, $y$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện \[{{\log }_{9}}x={{\log }_{6}}y={{\log }_{4}}\left( x+y \right)\] và \[\frac{x}{y}=\frac{-a+\sqrt{b}}{2}\], với $a$, $b$ là hai số nguyên dương. Tính \[T={{a}^{2}}+{{b}^{2}}\].

Câu 36 [56250] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$. Đồ thị hàm $y={f}'\left( x \right)$ như hình vẽĐặt $h\left( x \right)=3f\left( x \right)-{{x}^{3}}+3x$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 37 [56251] - [Loga.vn]

Cho \[z\] là số phức thỏa \[\left| \overline{z} \right|=\left| z+2i \right|\]. Giá trị nhỏ nhất của \[\left| z-1+2i \right|+\left| z+1+3i \right|\] là

Câu 38 [56252] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác đều cạnh \[m\in \left[ -5;2 \right)\]. Hình chiếu vuông góc của điểm ${A}'$ lên mặt phẳng $\left( ABC \right)$ trùng với trọng tâm tam giác $ABC$. Biết khoảng cách giữa hai đường \[A{A}'\] và $BC$bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích $V$ của khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$.

Câu 39 [56253] - [Loga.vn]

Ba anh em An, Bình và Cường cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi suất 0.7% / tháng với tổng số tiền vay là \[1\] tỉ đồng. Giả sử mỗi tháng ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì An cần \[10\] tháng, Bình cần \[15\] tháng và Cường cần \[25\]tháng. Hỏi tổng số tiền mà ba anh em trả ở tháng thứ nhất cho ngân hàng là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

Câu 40 [56254] - [Loga.vn]

Cho số phức \[z=a+bi\] \[\left( a,\text{ }b\in \mathbb{R} \right)\] thỏa mãn \[z+1+3i-\left| z \right|i=0\]. Tính \[S=2a+3b\].

Câu 41 [56255] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm \[M\left( -3;3;-3 \right)\] thuộc mặt phẳng $\left( \alpha \right):2x2y+z+15=0$ và mặt cầu $\left( S \right):{{(x-2)}^{2}}+{{(y-3)}^{2}}+{{(z-5)}^{2}}=100$. Đường thẳng $\Delta $ qua \[M,\] nằm trên mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ cắt $(S)$ tại $A$, $B$ sao cho độ dài $AB$ lớn nhất. Viết phương trình đường thẳng $\Delta $.

Câu 42 [56256] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x+1}{x+2}\] có đồ thị \[\left( C \right)\] và đường thẳng \[d:y=-2x+m-1\] (\[m\] là tham số thực). Gọi \[{{k}_{1}}\], \[{{k}_{2}}\] là hệ số góc của tiếp tuyến của \[\left( C \right)\]tại giao điểm của \[d\] và \[\left( C \right)\]. Tính tích \[{{k}_{1}}.{{k}_{2}}.\]

Câu 43 [56257] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f\left( 3 \right)=21$, $\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)\text{d}x}=9$. Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{x.{f}'\left( 3x \right)\text{d}x}$.

Câu 44 [56258] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $\left( 0;+\infty \right)$, biết $f'\left( x \right)+\left( 2x+1 \right){{f}^{2}}\left( x \right)=0$, $f'\left( x \right)>0,\forall x>0$ và $f\left( 2 \right)=\frac{1}{6}$. Tính giá trị của $P=f\left( 1 \right)+f\left( 2 \right)+...+f\left( 2019 \right).$

Câu 45 [56259] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \[m\] để phương trình \[4{{\cos }^{3}}x-\cos 2x+\left( m-3 \right)\cos x-1=0\] có đúng bốn nghiệm khác nhau thuộc khoảng $\left( -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right)$?

Câu 46 [56260] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương \[ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'\]có cạnh bằng \[a\]. Tính khoảng cách giữa \[AC\] và \[D{C}'\].

Câu 47 [56261] - [Loga.vn]

Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là \[5cm\], chiều dài lăn là \[23cm\] (hình bên). Sau khi lăn trọn \[10\] vòng thì trục lăn tạo nên tường phẳng lớp sơn có diện tích là

Câu 48 [56262] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ bất phương trình \[{{4}^{x-1}}-m\left( {{2}^{x}}+1 \right)>0\] nghiệm đúng với mọi $x\in \mathbb{R}$.

Câu 49 [56263] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng $2a$. Tam giác $SAB$ cân tại $S$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{4{{a}^{3}}}{3}$. Tính độ dài $SC.$

Câu 50 [56264] - [Loga.vn]

Viết phương trình đường thẳng $A$ đi qua $M\left( 4;-2;1 \right)$, song song với mặt phẳng $(\alpha ):3x-4y+z-12=0$ và cách $A\left( -2;5;0 \right)$ một khoảng lớn nhất.

Bảng xếp hạng
1
minh2001
minh2001
trịnh thị minh
49/50
2
bf_cafeden
bf_cafeden
Phạm Gia Hiển
46/50
3
hosiyen01
hosiyen01
Sỹ Yên Hồ
44/50
4
tontra114
tontra114
Tôn Trà
40/50
5
lakeandbee2001
lakeandbee2001
Hoàng Hà
39/50
6
haanhphuongbui
haanhphuongbui
Tháng Mười Một
38/50
7
Son12A6
Son12A6
Nguyen Thanh Son
37/50
8
Nhanhthanh
Nhanhthanh
Nguyễn Thành Nhanh
35/50
9
mucluon789765
mucluon789765
Độ Lễ
35/50
10
meongungocbaka
meongungocbaka
Mạc Nhiên
34/50
11
linhduong11470
linhduong11470
Nguyễn Trà Giang
34/50
12
ZerefDragneel
ZerefDragneel
Zeref
34/50
13
656591774803086
656591774803086
Nguyễn Khánh Linh
34/50
14
thuyduonginte
thuyduonginte
Dương Nguyễn Thị Thuỳ
33/50
15
nhoctruongvippro
nhoctruongvippro
Quang Trường
33/50
16
111datbui111
111datbui111
bui quoc dat
33/50
17
hao.bdsthaco
hao.bdsthaco
Mike Hào
33/50
18
thientaitranvantien
thientaitranvantien
Trần Tiến
32/50
19
thien102001
thien102001
Thiên Nguyễn Tấn
32/50
20
0898600514hientran
0898600514hientran
hien tran
32/50
21
TuChinhHi
TuChinhHi
Lê Văn Tùng
32/50
22
5ba24706d25de
5ba24706d25de
Thế Diện
32/50
23
mylove12522000
mylove12522000
Phạm Hoàng Tiến
31/50
24
nguyencongnam221101
nguyencongnam221101
Nam Nguyen
30/50
25
dungnguyen.21022001
dungnguyen.21022001
Dung Nguyen
30/50
26
Lanvy23
Lanvy23
Lê hồ lan vy
29/50
27
hoangminhvu2001
hoangminhvu2001
Minh Hoàng
28/50
28
crazy753159
crazy753159
Như Trần
27/50
29
killerfert21
killerfert21
Hào Phạm
27/50
30
Tieumythu
Tieumythu
thitam Nguyen
26/50
31
thuantrinh8666
thuantrinh8666
Thuận Trịnh
25/50
32
cude1303
cude1303
đề đậu
24/50
33
Bi2001
Bi2001
Nguyễn thị quỳnh
23/50
34
kythupham
kythupham
Pham Anh Ky Thu
23/50
35
tuananh0213
tuananh0213
Ứng nam tuấn anh
23/50
36
hoangtd113
hoangtd113
Hoàng Tấn Dũng
23/50
37
lethanhhoai0501
lethanhhoai0501
Hoài Lê Thanh
23/50
38
nguyenduong94034
nguyenduong94034
Duong Nguyen
22/50
39
phucthinh3901
phucthinh3901
thịnh nguyễn
22/50
40
nttt2803
nttt2803
Thùy Trang
22/50
41
phamthithuy1564
phamthithuy1564
Thư Lê
22/50
42
phuongbang2501
phuongbang2501
Phương Vũ
21/50
43
hue12345
hue12345
nguyễn thị thanh huệ
21/50
44
phanduc100
phanduc100
Duc Phan
20/50
45
toi12072001
toi12072001
nguyen toi
20/50
46
truong12721
truong12721
Trường Trần Duy
20/50
47
ntmailinh177
ntmailinh177
Thái Nghiên
19/50
48
rihihuynh
rihihuynh
Huỳnh Hương
19/50
49
hiensubitic
hiensubitic
Pé's Hiền (Nhok trùm)
18/50
50
kimtanbn2001
kimtanbn2001
tan kim
18/50
51
thuhuyen4546
thuhuyen4546
Huyền Nguyễn
18/50
52
ncloi0107
ncloi0107
Tô Kim
16/50
53
khongbietlp7
khongbietlp7
Tú Hoàng
16/50
54
vns22102001
vns22102001
Sơn Vũ Ngọc
16/50
55
hieu2019
hieu2019
nguyen duc hieu
15/50
56
thanhkhanh0042
thanhkhanh0042
Thanh Khánh
15/50
57
thangkt1234
thangkt1234
Nguyễn Toàn Thắng
15/50
58
phunutc2012
phunutc2012
my ha
14/50
59
lennguyen2212
lennguyen2212
nguyễn nhi
14/50
60
nguyenthuhue2k1
nguyenthuhue2k1
Nguyễn Thu Huệ
14/50
61
chinam05072001
chinam05072001
Hoàng Nam
14/50
62
congacon943
congacon943
Tô Gia Huy
14/50
63
ngotrikien321
ngotrikien321
Kiên Ngô Trí
13/50
64
dotruongtho48
dotruongtho48
Thọ Bẻn
13/50
65
ngotuuyen2k1
ngotuuyen2k1
Tú Uyên
13/50
66
nguyentuongvycute
nguyentuongvycute
nguyentuongvy
13/50
67
titxu21oo
titxu21oo
Hiếu Ngân
13/50
68
thainhatle2002
thainhatle2002
Thái Nhật Lệ
13/50
69
01263001852
01263001852
Hoàng Trọng Thành
12/50
70
352678052104004
352678052104004
Loc Nguyen Ba
12/50
71
darkwind174
darkwind174
Mộ Dung Lam
12/50
72
linha1ct
linha1ct
Lê Trúc Linh
11/50
73
kangnguyen
kangnguyen
nguyễn thị giang
10/50
74
bacdodinh15072k
bacdodinh15072k
Funny Game
10/50
75
vubaduong02122001
vubaduong02122001
Vũ Bá Dương
10/50
76
duongtunglam
duongtunglam
Dương Tùng Lâm
10/50
77
nguyenhuuchien0208
nguyenhuuchien0208
Hữu Chiến Nguyễn
9/50
78
innyphuonganh
innyphuonganh
Phương Anh Thái
9/50
79
vhdao199
vhdao199
van hieu dao
9/50
80
dinhvantruc
dinhvantruc
dinhvantruc
8/50
81
meomun719
meomun719
quỳnh trang
8/50
82
daubaek6569
daubaek6569
Phạm Thị Tú Oanh
7/50
83
vipcoze01
vipcoze01
mai hải đăng
6/50
84
dkmumltk6
dkmumltk6
Lê Tuấn
6/50
85
phamanh6465
phamanh6465
Anh Phạm
6/50
86
logana
logana
Bá Lộc Nguyễn
6/50
87
satthuvodannh0901
satthuvodannh0901
Nekoyashi
6/50
88
tanhuyngo1234
tanhuyngo1234
Ngo hoang kim Ngo
5/50
89
ntuan4307
ntuan4307
Tuấn Nguyễn
5/50
90
quangkhai
quangkhai
Khải Vũ
5/50
91
loga39
loga39
Ly Tiểu
5/50
92
tutote123
tutote123
Bá Tú
4/50
93
quynhhwong
quynhhwong
Hương Quỳnh Phạm
3/50
94
mynguyen
mynguyen
Nguyễn My
2/50
95
luudinh2k1
luudinh2k1
Lưu Định
2/50
96
hai.ngok16092001
hai.ngok16092001
Hải Nguyễn
2/50
97
xuannambka
xuannambka
Nguyễn Xuân Nam
2/50
98
hdtho.hnue
hdtho.hnue
Hà Đức Thọ
2/50
99
namthinh.tl
namthinh.tl
Nhớ Để Quên
2/50
100
hoanguyen1122.qng
hoanguyen1122.qng
Hòa Nguyễn
1/50
101
daothien2972004
daothien2972004
thien dao
1/50
102
doanhung7524425
doanhung7524425
Đoàn Văn Hùng
1/50
103
hoctaivn
hoctaivn
Học Tài
1/50
104
vs2giet
vs2giet
mì tôm
0/50
105
sangtan227890
sangtan227890
Nguyễn Đặng Kim Châu
0/50
106
minhducvungtau1
minhducvungtau1
Duc Nguyen
0/50
107
khanglam517
khanglam517
Kids TV - Games And Education
0/50
108
ducmonster113
ducmonster113
Tăng Thanh Đức
0/50
109
duc5102002
duc5102002
Lê Hữu Đức
0/50
110
1234567
1234567
Hoàn Phí
0/50
111
phuonganhcutexinhgai
phuonganhcutexinhgai
Phạm Phương Anh
0/50
112
thudao94spt
thudao94spt
Thư Đào
0/50
113
playnaker194
playnaker194
Hải Việt Nguyễn
0/50
114
vohuuhuyen2605
vohuuhuyen2605
Võ Hữu Huyên
0/50
115
duyphuong11012001
duyphuong11012001
Phương Bùi (Phương Đẹp Trai)
0/50
116
huyenrobot
huyenrobot
Anh Nguyễn Huyền
0/50
117
huyen1992001
huyen1992001
nguyen khanh huyen
0/50
118
cotbro_hrpr7_vyb
cotbro_hrpr7_vyb
Smita Sophia Clanta
0/50
119
laihieu686
laihieu686
Hiếu Lại
0/50
120
dua72842
dua72842
Vũ Sơn
0/50
121
2128067864158112
2128067864158112
Trần TuyếtNhường
0/50
122
fanclub.sakura.tomoyo
fanclub.sakura.tomoyo
Huỳnh Trinh
0/50
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

3

0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)

TOI HOC LOP 5 MA LAM DUOC LUON DAY

Bình luận Loga
1 bình luận
user-avatar
user-avatar
1234567
231312321
Thích Bỏ thích Phản hồi 0 5 năm trước
user-avatar
Bình luận Facebook