Số liên kết  \(\pi\) của hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức  \(C_xH_y\) hoặc  \(C_xH_yO_z\) dựa vào mối liên quan giữa số mol  \(CO_2\); \(H_2O\) thu được khi đốt cháy A được tính theo công thức sau:

A là  \(C_xH_y\) hoặc \(C_xH_yO_z\) mạch hở, cháy cho  \(n_{CO_2}-n_{H_2O}=k.n_A\) thì A có số  \(\pi=k+1\)

Lưu ý: Hợp chất  \(C_xH_yO_zN_tCl_u\) có số  \(\pi_{max}=\dfrac{2x-y-u+t+2} {2}\)

Bài viết gợi ý: