1. Công thức tính Diện tích hình xuyến: \(A=\pi^2(R^2-r^2)=4 \pi^2 ba\)

2. Công thức tính Thể tích hình xuyến: \(V=\dfrac{1}{4} \pi^2 (R+r)(R-r)^2=2 \pi^2 b^2 a\)

Bài viết gợi ý: