CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG

PHẦN I:

Câu 1. Trong chân không, bước sóng của một ánh sáng màu lục là

  A. 0,55nm.             B. 0,55mm.            C. 0,55µm.               D. 0,55pm.

Câu 2. Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

  A. tần số không đổi và vận tốc không đổi

  B. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi

  C. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi

  D. tần số không đổi và vận tốc thay đổi

Câu 3. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

  A. phản xạ ánh sáng                             B. giao thoa ánh sáng

  C. tán sắc ánh sáng                               D. khúc xạ ánh sáng

Câu 4. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là

  A. λ = D/(ai)          B. λ= (iD)/a            C. λ= (aD)/i              D. λ= (ai)/D

Câu 5. Một sóng ánh sáng đơn sắc có tần số f1, khi truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n1 thì có vận tốc v1 và có bước sóng λ1. Khi ánh sáng đó truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n2 (n2 ≠ n1) thì có vận tốc v2, có bước sóng λ2 và tần số f2 . Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. f2 = f1 .                B. v2. f2 = v1. f1 .    C. v2 = v1.                D. λ2 = λ1.

Câu 6. Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đ, lam, chàm, tím là ánh sáng

A. lam.                     B. chàm.                  C. tím.                       D. đỏ.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai?

  A. Sóng ánh sáng là sóng ngang.

  B. Các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

  C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ.

  D. Ria Rơn-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 8. Tia hồng ngoại

  A. không truyền được trong chân không.                            

  B. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.

  C. không phải là sóng điện từ.                                               

  D. được ứng dụng để sưởi ấm.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai ?

  A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

  B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.

  C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

  D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.

Câu 10. Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng

  A. màu đỏ.             B. màu chàm.         C. màu lam.              D. màu tím.

Câu 11. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau.

  B. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại.

  C. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không.

  D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

Câu 12. Tia X (tia X) có bước sóng

  A. nhỏ hơn bước sóng của tia hồng ngoại.   B. nhỏ hơn bước sóng của tia gamma.

  C. lớn hơn bước sóng của tia màu đỏ.          D. lớn hơn bước sóng của tia màu tím.

Câu 13. Tia tử ngoại

  A. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma.               

  B. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.

  C. không truyền được trong chân không.                            

  D. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.

Câu 14. Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?

  A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

  B. Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím.

  C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn và chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

  D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau.

Câu 15. Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?

  A. Chất khí ở áp suất lớn.                    B. Chất khí ở áp suất thấp.

  C. Chất lỏng.                                              D. Chất rắn.

Link tải full tài liệu: https://drive.google.com/open?id=1YLFkNv7fqUVy8L0kX7EGeeK0JhrF-iSY

Bài viết gợi ý: