CHUYÊN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM ( PHẦN NHẬN BIẾT)

I. LÝ THUYẾT: ( NHẬN BIẾT )

*Bảng phát âm chuẩn và nhận dạng âm xảy ra trong một số từ đơn giản:

 

 

vowel sounds

N0

Sounds

Examples

1

/ʌ/

cup, luck

2

/ɑ:/

arm, father

3

/æ/

cat, black

4

/e/

met, bed

5

/ə/

away, cinema

6

/ɜ:/

turn, learn

7

/ɪ/

hit, sitting

8

/i:/

see, heat

9

/ɒ/

hot, rock

10

/ɔ:/

call, four

11

/ʊ/

put, could

12

/u:/

blue, food

13

/aɪ/

five, eye

14

/aʊ/

nowout

15

/eɪ/

sayeight

16

/əʊ/

go, home

17

/ɔɪ/

boy, join

18

/eə/

whereair

19

/ɪə/

near, here

20

/ʊə/

pure, tourist

 

 

 

 

 

 

Về phương diện tiếp cận theo quy tắc để ôn thi THPT Quốc gia

 

Việc biết được sự biến đổi thành các âm nguyên âm của các mẫu tự (a, e, o, u, i, y) trong các từ tiếng Anh ,kiến thức chi tiết về ngữ âm. Từ đó giúp chúng ta có khả năng tự xác định cách phát âm của các từ tương đối chính xác.

 

*Dưới đây là sự trình bày của một số chữ cái (mẫu tự) và tổ hợp chữ cái biến đổi thành các âm nguyên âm trong các từ:

 

 * a.

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/æ/

Often

Hat, cat, Dad, crash, …

Many, any, à /e/

/ɑ:/

Before –r

Car, farmer, harm, art,…

Warn à/ɔ:/

/ɔ:/

Before –l

Talk, chalk, tall, call,…

Calm /ɑ:/

/ɪ/

In –age

Village, damage, message,…

Massage, garage /ɑ:/

/eɪ/

-ate,-ake, -ay,-ade

Date, make, day, decade,..

 

/ɒ/

 stressed syllables

Want, watch, quality,..

 

/ə/

Unstressed syllables

About, again, pagoda,…

 

 

*e:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/i:/

Often

Me, we, she, even, …

 

/e/

Often

Pen, lend, bell, tell, …

 

/ɪ/

 

English, enlarge, enhance, …

 

/ə/

Unstressed syllables

Problem, open, happen,…

 

 

 * o:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/ɒ/

Often

Hot, dog, shop, job,…

 

/ɔ:/

Before –r

Morning, sport, more,…

 

/əʊ/

 

Go, told, over, both, toe,…

 

/ʌ/

 

Nothing, done, come,…

 

/ɜ:/

Before –r

Work, worse, world,…

 

/ʊ/

 

Woman, wolf

 

/w/

 

One, once,

 

/ə/

Unstressed syllables

Today, police, polite, …

 

 

 

 * i:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/ɪ/

Often

Ship, chick, kick, kiss,…

 

/aɪ/

Often

Kind, hi, drive, bike,…

 

/i:/

-ine

Machine, rutine, gasoline,..

 

* u:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/ʌ/

Often

Bus, fun, cut, button,…

 

/ʊ/

 

Full, pull, put, push,…

 

/ɜ:/

Before –r

Turn, burn, nurse,…

 

/ɪ/

 

Busy, business,

 

/ju:/

 

Student, tutor, duty,…

 

/u:/

 

Rude, include, nuclear,…

Bury /e/

/ə/

Unstressed syllables

Suggest, circus, picture,…

 

 

* ea:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/e/

Often

Bread, dead, breakfast,…

 

/ei/

 

Break, steak, great,…

 

/i:/

 

Sea, mean, beat, dream,

Meant, dreamt à /e/

/ɜ:/

Before –r

Search, learn,…

 

/ɪə/

 

Near, dear, tear, clear,…

Pear, bear à/eə/

 

* ou:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/ʌ/

Often

Country, enough, touch, couple,…

 

/aʊ/

 

Round, count, found, …

 

/əʊ/

 

Though, soul, although,…

 

/ʊ/

 

Could, would, should,…

 

/u:/

 

Group, route, soup, through,…

 

/ɔ:/

 

Thought, bought, ought, …

 

/ə/

Unstressed syllables

Famous, thorough, dangerous,…

 

 

 

* ow:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/əʊ/

Often

Know, show, snow, throw, borrow,…

 

/aʊ/

Often

How, now, cow, allow, brown, owl,…

 

 

* oo:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/ʊ/

Often

Good, took, wood, foot, look, book,..

Blood, flood, à /ʌ/

/u:/

Often

Noon, school, too, moon, choose,…

Door, floor, à /ɔ:/

 

* ew:

Sounds

Notes

Examples

Exceptions

/u:/

Rare

Chew, dew,

Sew à/əʊ/

/ju:/

Often

New, few, nephew,…

 

 

 

*Một số trường hợp khác:

oe à /əʊ/                                             ví dụ: toe,…

uy à /aɪ/                                             ví dụ: buy, guy,….

ui à /ɪ/ (trừ: suit, juice, )                    ví dụ: building, guitar, guilty,….

ee à /i:/                                               ví dụ: see, knee, bee,…

ai à /eɪ/, /eə/                                    ví dụ: hair, pair, paid, maid,….

ay à /eɪ/ (Trừ: says, quay)             ví dụ: day, say, may, lay,….

ie à/i:/, /aɪ/, /ju:/                               ví dụ: review, die, lie, ceiling, receive,…

oi/oy à/ɔɪ/                                         ví dụ: boy, noisy,…

oa à /əʊ/,  /ɔ:/                                  ví dụ: road, boat, coat, soar,

2. CÁC ÂM PHỤ ÂM:

 

Consonant Sounds

N0

Sounds

Examples

1

/b/

bad, lab

2

/d/

did, lady

3

/f/

find, if

4

/g/

give, flag

5

/h/

how, hello

6

/j/

yes, yellow

7

/k/

cat, back

8

/l/

leg, little

9

/m/

man, lemon

10

/n/

no, ten

11

/ŋ/

sing, finger

12

/p/

pet, map

13

/r/

red, try

14

/s/

sun, miss

15

/ʃ/

she, crash

16

/t/

tea, getting

17

/tʃ/

check, church

18

/θ/

think, both

19

/ð/

this, mother

20

/v/

voice, five

21

/w/

wet, window

22

/z/

zoo, lazy

23

/ʒ/

pleasure, vision

24

/dʒ/

just, large

 

 

*Một số chữ cái chuyển biến thành các âm trong từ:

  s                          /s/:          see, sight, son, sorry, cats, … (khi s đứng đầu từ, hoặc sau âm vô thanh)

                                /z/:          has, is, nose, reason, calls,…(khi s ở giữa 2 nguyên âm, sau âm hữu thanh)

                                /ʒ/:         vision, pleasure, measure, occasion,… (đuôi: -sion, -sure)

                                 /ʃ/:          sure, sugar, pressure, permission (hiếm từ, đuôi: -ssion, -ssure

  c                            /k/:         cat, back, cake,… (thông thường)

                                /s/:          rice, cinema, cell, … (khi c đứng trước: e, i, y)

                                /ʃ/:          special, ocean, spacious,… (khi s đứng trước: –ial, -ious, -ean)

 

  g                            /g/:         go, gain, gun,… (thông thường)

                               /dʒ/:       page, gym, engineer, …(trước: e, i, y) (Trừ: get, tiger, gift, give, gear)      

                               /ʒ/:         massage, garage (hiếm từ)

  d                            /d/:         do, date, dirty, … (thông thường)

                                /dʒ/:       education, graduate, soldier, … (-du-)

                                d câm: handsome, Wednesday, handkerchief, sandwich, bridge, edge  (hiếm!)

  n                            /n/:         no, need, none, nothing, … (thông thường!)

                                /ŋ/:         link, thank, uncle, anger, … (khi ‘n’ trước /k/, /g/)

  t                             /t/:          tea, take, tell, talk,… (often!)

                                /tʃ/:         question, future, century, fortunate,Christian

                                /ʃ/:          nation, essential,… (-tion, -tial)

  x                            /ks/: mix, fax, box, explain, expect,…

                                /gz/:        exam, exact, exhaust,…

                                /kʃ/:        luxury, anxious, (rare!)

 qu                          /kw/: question, quite, queen,… (often!)

                                /k/ : quay /ki:/, technique, unique, queue, antique,… (-que)

 ch                           /tʃ/:         cheap, chair,  check, church, which, … (often!.

sh                            /ʃ/:          she, shop, sheet, ship,…

gh/ph                       /f/:          laugh, cough, rough, phone, photograph,…

 

*MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ÂM CÂM (SILENT LETTERS)

1. b: câm sau m, trước t:    lamb, climb, debt, doubt,…

2. c: câm sau s, trước k:      back, science, muscle, …

3. g: câm trước n:                 sign, gnaw, champagne …

4. gh: câm sau i, trong 1 số từ:          weigh, height, though, through, plough, …

5. k:  câm trước n:                               know, knee, knife, knot, knock,…

6. n: câm sau m:                                autumn, column, solemn,…

7. p: câm trước n, -s, -sy, t, b:            pneumonia, psychology, cupboard, receipt, corps, …

8. w: câm trước r, h:                           write, wrong, who, whose, two, sword, answer, wrist, …

9. t: câm sau s, và trong 1 số từ:        listen, whistle, wrestle, castle, …/ ballet, rapport, soften

10. h: câm trong các từ:                     hour, honest, honor, rhythm, exhaust, heir, ghost, vehicle, where, what, why

11. l : câm trong các từ:                    talk, walk, should, could, would, folk, half, calf,…

12. e: câm ở cuối từ:                           hate, like, name, …

13. u: câm trong các từ:                   colleague, guess, guard, guide, guilt, guitar, build, tongue

 

II. BÀI TẬP MINH HỌA:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn A, B, C, hoặc D.

 

  1. A. arrived                          B. believed                                            C. received                                          D. hoped
  2. A. opened                         B. knocked                                            C. played                                             D.occurred
  3. A. rubbed                          B. tugged                                              C. stopped                                           D. filled
  4. A. dimmed                         B. travelled                                         C. passed                                          D. stirred
  5. A. tipped                            B. begged                                         C. quarrelled                                      D. carried
  6. A. tried                             B. obeyed                                           C. cleaned                                         D. asked
  7. A. packed                          B. added                                          Cworked                                           D. pronounced
  8. A. watched                        B. phoned                                             C. referred                                      D. followed
  9. A. agreed                          B. succeeded                                        C. smiled                                       D. loved
  10. A. laughed                        B. washed                                             C. helped                                       D. weighed

 

*Đáp án:         

 

Giải thích đáp án

 

 

1

D

Chỉ có D chứa âm vô thanh /p/ làm ed đọc là /t/, còn các phương án khác đọc là /d/

2

B

Chỉ có B chứa âm vô thánh /k/ làm ed đọc là /t/, còn các phương án khác đọc là /d/

3

C

Chỉ có C chứa âm vô thanh /p/ làm ed đọc là /t/, còn các phương án khác đọc là /d/

4

C

Chỉ có C chứa âm vô thanh /s/ làm ed đọc là /t/, còn các phương án khác đọc là /d/

5

A

Chỉ có A chứa âm vô thanh /p/ làm ed đọc là /t/, còn các phương án khác đọc là /d/

6

D

Chỉ có D chứa âm vô thanh /k/ làm ed đọc là /t/, còn các phương án khác đọc là /d/

7

B

Chỉ có B chứa âm /d/ làm ed đọc là /id/, A và C chứa âm vô thanh /k/, D chứa  âm /s/ đều làm cho ed đọc là /t/ ( chú ý: -ce luôn phát âm  là /s/)

8

A

Chỉ có A chứa âm vô thanh /tʃ/ làm ed đọc là /t/, còn các phương án khác đọc là /d/. (chú ý: -ch được đọc là /tʃ/ )

9

B

Chỉ có B chứa âm /d/ làm ed đọc là /id/, còn các phương án khác đọc là /d/

10

D

A, B, C chứa âm vô thanh nên làm ed đọc là /t/, D có chứa –gh câm sau ‘i’ nên ed được phát âm là /d/ (chú ý: gh đọc là /f/, -sh đọc là /ʃ/)

 

III. VẬN DỤNG:

 Bài tập bổ sung:

1.     A. pen                   

B. piece                   

C. page                   

D. pneumonia

2.     A.psychology      

B. people                 

C.cap                     

D. puppy

3.     A. boy                   

B. book                   

C. lamb                  

D. boat

4.     A. about

B. debt                     

C.brown                

D. subtract

5.     A.psalm                

B. produce                

C.tape                   

D. slope

6.     A. develop              

B. popular                

C.comb                 

D. poem

7.     A.beach                

B. climb                    

C.bench                

D. laboratory

8.     A.paper                  

B.pneumatic            

C.happy                

D. camper

9.

A. involve

B. autumn

C. native

D. glance

10.

A. finger

B. English

C. solemn

D. thing

 

 

*ĐÁP ÁN:   1 –D , 2-A  , 3-C , 4 – B, 5-A , 6-C , 7-B , 8-B , 9-B, 10-C.

 

Bài viết gợi ý: