Chuyên đề về V-to inf và V-ing

 

     A.LÝ THUYẾT:

            Ving( notving) being PP ( bịđộng)   

*Nhóm các động từ luôn được theo sau là V- ing:

 

A (7)

Abhor: cămghét

Advocate: ủnghộ, tánthành

Acknowledge/ admit: thừanhận

Anticipate: lườngtrước

Appreciate: đánhgiácao, cảmnhận

Avoid: tránh

 

C (5)

Can’t help/face: khôngthểchịuđược, đốimặtvới

Complete: hoànthành

Contemplate: suyngẫm, ngắmnhìn

Consider: xemxét, cânnhắc

 

D (5)

Delay: trìhoãn

Defer: hoãntrảtiền

Deny: phủnhận

Detest: cămghét

Discuss: thảoluận

 

E (6)

Enjoy: thích

Endure: chịuđựng

Excuse: thathứ, bàochữa

Escape: trốnthoát

Evade: lẫntránh

Entail: kéotheo

 

F (4)

Fancy: thích, muốn

Finish: hoànthành

Forgive: thathứ

Facilitate: tạođiềukiệnthuậnlợi

 

I (2)

Imagine: tưởngtượng

Involve: lôikéo

 

K(1)

Keep: tiếptục, vẫncứ

 

L (1)

Loathe: cămghét

 

M (3)

Mention: đềcập

Miss: nhớ

Mind: bậntâm, phiền

 

N (1)

Necessitate: Buộc

 

P (4)

Pardon: thathứ

Practice: luyệntập, thựchành

Prevent: ngăncản

Postpone: trìhoãn/put off

 

Q(1)

Quit: từbỏ

 

R(7)

Risk: mạohiểm

Recall/recollect: hồitưởng, nhớlại

Resume: tiếptụclại

Resent: phẫnnộ

Resist: khángcự, cưỡnglại

Report: báocáo

 

S(1)

Suggest: đềnghị, gợi ý

 

T(1)

Tolerate: thathứ, chịuđựng

 

U(1)

Understand: hiểu

Ex: they can’t help laughing at his joke

 

*S + phrase + Ving

  1. Be/get used to + Ving: quen, dầnquenvới = be accustomed to Ving

  2. It’s no use: vôích

  3. It’s no good: chẳngíchgì

  4. look forward to :trôngmong

  5. There is no… khôngcòncách

  6. there be no shortcut to :khôngcònbiệnphápnào

  7. be worth: xứngđáng

  8. be busy: bậnrộn

 *Sau giớitừ

 *Sau catch, find, leave + 0 + Ving ( bắt gặp, thấy, để)

                           * Sau go, come, spend, waste, be busy

 

                     To Vinf( not to Vinf) to be pp ( bịđộng)

*Nhóm các động từ theo sau luôn là To Vinf:

 

A (6)

Afford: cókhảnăng chi trả

Agree: đồng ý

Aim :cómụcđích, nhắm

Appear: dườngnhư

Arrange: sắpxếp

Ask: yêucầu

 

B (2)

Be to: phải

Beg: nàinỉ, van xin

 

C (4)

Care: quantâm

Choose: chọn

Claim: đòihỏi

Consent: đồng ý, chophép

 

D (6)

Decide: quyếtđịnh

Decline: từchối

Demand: yêucầu

Deserve: xứngđáng

Desire:khaokhát

Determine: quyếttâm

 

E (1)

Expect: mongđợi

 

F (1)

Fail: khôngthể, thấtbại

 

H (3)

Happen: tìnhcờ

Hesitate: do dự

Hope: hyvọng

 

L (1)

Learn: học

 

M (1)

Manage: xoayxở

 

0 (1)

Offer: ban cho, đềnghị

 

P (4)

Plan: cókếhoạch

Prepare: chuẩnbị

Pretend: giảvờ

Promise: hứa

 

R (2)

Refuse: từchối

Resolve: quyếttâm

 

S (3)

Seem: dườngnhư

Struggle: đấutranh

Swear: thề

 

T (1)

Tend: hay, cókhuynhhướng

 

U (1)

Undertake: hứa

 

V (1)

Volunteer: xungphong, tìnhnguyện

 

W (3)

Wait: chờ

Want: muốn

Wish: ước

 

*Sau cáctừđểhỏi( where, why, whether, what, how…)

- I  don’t know what to do

 

*S + phrase + To Vinf

1. be + adj + enough + to vinf

2. be + too + adj + to vinf

3. It takes/ took + O + time + to vinf

4. Nóilênlý do làmviệcgì, chỉmụcđích

5. S + be + adj + to vinf

 

*NhómcácđộngtừtheosaulàVing/ to Vinfmànghĩakhôngđổi

Start/ begin/ commence: bắtđầu

Continue: tiếptục

Discontinue: giánđoạn

Love

Hate: ghét

Prefer: thíchhơn

Dread: sợ

Attempt: cốgắng

Intend: dựđịnh

neglect

Cease: ngừng

Can’t stand/ bear: khôngthểchịuđựngđược

Ex: we started to study/studying English 2 months ago

*Nhómcácđộngtừcócả 2 cấu trúc:

Advise/allow/ permit: cho phép

Recommend/advise : khuyên+ Ving/ O+ To Vinf

Encourage: khuyến khích

                Ex: My father advises me to study harder

                         My father advises studying harder

V inf:

*Sau cácđộngtừ (can, ought to, may, might, must, have to, will, should, shall…)

- used to + Vinf: đãtừng… ( ởquákhứ)

- would rather: thíchhơn

- had better: nên

 

*Nhóm các động từ theo sau là Vinf

S + Let + O + Vinf : Để, cho phép O làm gì

→ S +  be + allowed + to Vinf:  Được phép làm gì

S + make + O + Vinf: Buộc, khiến O làm gì

→ S + be made + to Vinf: Bị buộc, khiến phải làm gì

S + help + (O) + Vinf/ to Vinf: giúp đỡ O làm gì

S + help + O + with S.T

S + have +  O  + Vinf            nhờ, thuê, yêu cầu O làm gì

S + get + O +  To V inf

→  Have/ get + S.T + PP ( by S.O)

*S + Sensation Verb ( see, hear, smell, notice, watch, listen…) + O + V inf/ Ving

Vinf: chỉ sự hoàn tất,  S nghe, thấy toàn bộ hành động hoặc sự việc đã diễn ra.

Ving: chỉ sự tiếp diễn, S nghe, thấy hành động hoặc sự việc đang xảy ra.

 

B. BÀI TẬP MINH HỌA:

1.The board of dircector discuss the project, then went on…………another topic.

A.to discuss           B.discuss         C.discussing             D.discussed

2.  It’s no use ................... his opinion.

A. askin               B.to ask           C. ask                                 D.ask

3.  She should avoid ..................... other people’s feeling.

A) hurting       B) to hurt           C) hurt                          D) hurts

4. I don’t like anybody ...................... at me.

A) shout                B) to shout               C) shouting                    D) B & C are right

5. My grandfather is used to ........................... up early in the morning.

A. getting                  B. to get                   C. get              D. got

6. The passengers asked her how ...................to the police station?

A. to get       B. getting                C. got                            D. get

7.My friends arranged ............................. to the airport in time.

A. meet                   B. to meet              C. meeting              D. met

8.Do you plan .............. out or ............... at home at this weekend?

A. go/ stay              B. to go/ stay              C. going/ stay                    D. to go/ staying

9.Don’t forget ............................... her message when you see her.

A. give                    B. to give                C. giving           D. gave

10.You should try ............................... any shirts you want to buy.

A. wear                    B. to wear            C. wearing             D. wears

11.I stopped .......... about her illness and went on ....... you about all her other problems.

A. to talk/ telling     B.to talk/ to tell             C. talking/ telling              D. talk/ tell

12.I’d love ..................... coat like that.

A. have                     B. to have                 C. having       D. has

13.I intend ................... her what I think.

A. tell                                    B. to tel                    C.telling                             D. told

14.Every hour I stop ....................    .................  a little rest.

A.working/ to have                                                          B. to work/ to have                                                         

C. working/ having                                                          D. to work/ having

15.You should give up .....................right now if you want ..................... longer.

A. smoke/ lived                     B. to smoke/ living               C.smoking/ to live             D. smoked

 

C.BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

1.Many young people are fond of -------------- football and other kinds of sports.

 

A. play

B. to play

C. playing

D. played

 

2.They couldn’t help -------------- when they heard the little boy singing a love song.

A. laughing

B. to laugh

C. laugh

D. laughed

 

3. Your house needs -------------- .

A. redecorated

B. redecorating

C. being redecorated

D. to redecorate

 

 4.I remember -------------- them to play in my garden.

A. to allow

B. allow

C. allowing

D. allowed

 

5.It was a nasty memory. Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid -------------- by the supervisors?

A. to recognize

B. to be recognized

C. recognizing

D. being recognized

 

6.I can’t bear thinking back of that time. I’d rather -------------- equally.

A. treat

B. be treated

C. have treated

D. treating

 

7. Did you accuse Nam of -------------- a plate? Well, I saw him -------------- it off the table with his elbow

A. break/ knock

B. breaking/ knocking

C. to break/ to knock

D. breaking/ knock

 

8.We found it very difficult -------------- with Gamma.

A. to work

B. work

C. working

D. worked

 

9.I can’t read when I am traveling. It makes me -------------- sick.

A. feel

B. to feel

C. felt

D. feeling

 

10.I need -------------- what’s in the letter. Why don’t you let me -------------- it?

A. to know/ to read

B. know/ read

C. to know/ read

D. knowing/ read

 

 

 

 

 

 

Bài viết gợi ý: