THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE ( THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)

 

I. Lý thuyết (Theory)

1.  Cách dùng (Uses)

+) diễn tả 1 sự việc , hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói, thường đi với trạng từ “now, at the moment, at present, right now, just” và các câu mệnh lệnh.

            Eg:       We are learning English now.

                         Look! It’s raining.

+) diễn tả 1 dự định trong tương lai gần hoặc 1 hiện tượng chắc chắn sắp xảy ra.

            Eg:       I am visiting my grandmother this afternoon.

                         The train is coming in five minutes.

+) diễn tả 1 sự việc bất thường ở hiện tại.

             Eg:  I often walk to school but today I am cycling to school.

+) diễn tả 1 hành động , sự việc đang xảy ra xung quanh thời điểm nói, không nhất thiết vào chính thời điểm nói (hành động này thường kéo dài như 1 quá trình).

            Eg:  I’m writing a novel about adventures.

+) diễn tả 1 hành động, 1 thói quen xấu liên  tục xảy ra gây khó chịu bực mình cho người khác, thường đi với các từ: “always, forever, constantly, continuously”           

            Eg:   You are always talking in class.

                     She is forever getting up late.

+) diễn tả ý nói chung chung về 1 hành động đang xảy ra nhưng gắn với thời điểm hoặc tình huống cụ thể.

            Eg:      She looks beautiful when she is smiling.

                        Don’t disturb me when I am working.

2. Cấu trúc (Forms)

            (+)  S+is/am/are + Ving

            (-)  S+ isn’t/ am not/ aren’t + Ving

            (?) Is/ am/are +S+Ving?

            (?) Wh- +is/am/are +S+Ving?

Eg1:     (+) He is cooking at the moment.

            (-) He isn’t cooking at the moment.

            (?) Is he cooking at the moment?

            (?) What is he doing at the moment?

Eg2:     (+) My father is working in the garden.

             (-) My father isn’t working in the garden.

             (?) Is your father working in the garden?

             (?) Where is your father working?

3. Quy tắc thêm “ing”

-) thông thường chỉ việc thêm ‘ing’ sau động từ:  learning, cooking, speaking...

-) tận cùng là “y” +ing :         study => studying

                                                 play   => playing

-) tận cùng là “e” câm thì bỏ “e” thêm “ing”

            Eg:      write  => writing                                        make => making

                        have  => having                                          take => taking

                        drive=> driving

Trừ:    age => ageing

            dye => dyeing

            singe => singeing

-) nếu từ có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 mà trước phụ âm cuối chỉ có 1 nguyên âm thì gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm “ing”

            sit => sitting                                               control => controlling

            run => running                                           occur => occurring

            swim => swimming                                    admit => admitting

Đặc biệt:    travel => traveling/ travelling

-) tận cùng là “ie” => y +ing

            die => dying

            lie => lying

-) tận cùng là "w" => không gấp đôi

            Eg : draw => drawing

4. Một số động từ không thường dùng ở các thì tiếp diễn

- các động từ này chỉ tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ, thuộc về tinh thần, chỉ sở hữu, chỉ liệt kê miêu tả, chỉ bao gồm:

 astonish, appear, believe, belong, consist, contain, concern, depend, deserve, doubt, fit, find, guess, hate, impress, imagine, include, know, like, love, lack, mean, matter, need, owe, prefer, please, possess, realize, remember, resemble, satisfy, surprise, suppose, sound, seem, understand, want, wish.

5. Một số động từ có thể dùng ở thì tiếp diễn nhưng với nghĩa khác

a) feel

          •   feel + adj         eg: I’m feeling tired/ I feel tired. 

               => dùng tiếp diễn được

          •   feel + mệnh đề:    feel + sb/st + adj

               ⇒ không dùng tiếp diễn

               eg:       I feel it difficult.

                          I feel he isn’t friendly.

b) smell           

                 eg:   It smells bad. ( Nó có mùi khó chịu)

                         I‘m smelling the flower. ( Tôi đang ngửi hoa)

c) taste       

                eg:    This apple tastes sweet. ( Quả táo này có vị ngọt)

                         I’m tasting this soup.( Tôi đang nếm món súp)

d) look            

                 eg:   She looks funny. ( Cô ấy trông buồn cười → miêu tả)

                         He is looking at my bag. ( Anh ta đang nhìn túi của tôi)

e) think           

                  eg:     I think that he isn’t coming tonight.

                            ( Tôi nghĩ tối nay anh ấy không đến → bày tỏ quan điểm,suy nghĩ)

                            What are you thinking about? ( Bạn đang nghĩ về điều gì vậy?)

                        → I am thinking about the next holiday. ( Tôi đang nghĩ về kì nghỉ tới)

f) see                    

                  eg:      Yes, I see. ( Tôi hiểu)

                             She is seeing her son tomorrow. (Cô ấy sẽ gặp con trai vào ngày mai)

g) hear              

                  eg:    I hear the workers are going on strike. (Tôi nghe rằng công nhân sẽ đình công)

                           The court is hearing evidence. ( Tòa án đang lắng nghe chứng cứ)

h) weigh            

                  eg:   I weigh 40 kilos. ( Tôi nặng 40kg → miêu tả cân nặng)

                          She is weighing herself. ( Cô ấy đang cân → hành động cân)

i) measure               

                  eg:  I measure 1,7 meters tall. ( Tôi cao 1,7 m → miêu tả)

                         They are measuring the road. ( Họ đang đo đường → đo đạc)

j) expect

                  eg:  I expect that he isn’t coming here. ( Tôi mong là anh ta sẽ không đến đây)

                         She is expecting his coming.    (Cô ấy đang mong anh ta đến)

II. Bài tập

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn

1. She ( not work), she ( swim) in the river.

2. Why Ann ( not wear) her new dress?

3. What Yibo ( do) now? He ( clean) his shoes.

4. It is a lovely day. The sun ( shine) and the birds ( sing).

5. She always ( lose) her glasses and ( ask) me to look for them.

6. The children are very quiet. Go and see what they ( do)

7. Someone ( knock) at the door. Shall I answer it?

    => I ( come) in a minute. I just ( wash) my hands.

8. What you ( read) now?      - I (read) Crime and Punishment.

9. Ann usually does the shopping, but I (do) it today as she isn’t well.

10. Where is Daniel?       - He ( lie) under the car.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. She ____ . Is something wrong?

      A. cries              B. is crying

      C. cry                 D. crying

2. Her brother ____ in Canada at present.

     A. working            B. works

     C. is working        D. work

3. It ____ me that they can't sell their flat.

      A. surprises              B. is surprising

      C. surprising             D. surprise

4. I have just started English course. I ___ English grammar.

      A. study                    B. studying

      C. am studying         D. studied

5. In the morning I ___ little time, so I ___ a shower in the evening.

     A. have / take               B.  am having / am taking

     C. have / am taking      D. am having / take

6. Hurry up, Jane! We all ____ for you.

      A. wait                        B. are waiting

      C. waiting                   D. are waited

7. Turn off the gas. Don't you see the kettle __ ?

      A. boil                         B. boils

      C. is boiling                D. boiled

8. Mercury ___ at 357,23 degrees Centigrade.

     A. boils                        B. is boiling

     C. boiling                     D. boiled

9. The children are still ill but they ___ better gradually.

     A. get                           B. getting

     C. are get                     D. are getting

10. Don't bother her. She ___ her French lesson. She always ___ it in the morning.

     A. takes / is taking             B. is taking / takes

     C. takes / takes                 D. is taking / is taking

Đáp án:

 Bài 1:

1. She ( not work), she ( swim) in the river.

         isn't working         is swimming

2. Why Ann ( not wear) her new dress?

           isn't Ann wearing          

3. What Yibo ( do) now? He ( clean) his shoes.

             is Yibo doing             is cleaning

4. It is a lovely day. The sun ( shine) and the birds ( sing).

                                             is shining                  are singing

5. She always ( lose) her glasses and ( ask) me to look for them.

            is always losing                       asking

6. The children are very quiet. Go and see what they ( do).        

                                                                                   are doing                    

7. Someone ( knock) at the door. Shall I answer it?

                   is knocking

    => I ( come) in a minute. I just ( wash) my hands.

            am coming               am just washing

8. What you ( read) now?      - I (read) Crime and Punishment.

           are you reading              am reading

9. Ann usually does the shopping, but I (do) it today as she isn’t well.

                                                            am doing

10. Where is Daniel?       - He ( lie) under the car.

                                                is lying

Bài 2: 

1. B          2. C

3. A          4. C

5. A          6. B

7. C          8. A

9. D         10. B                 

 

 

Bài viết gợi ý: