SOẠN BÀI :

HỢP ĐỒNG

 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

 

1.Đọc văn bản đã cho sau và trả lời câu hỏi.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN SÁCH GIÁO KHOA

– Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày… tháng… năm… của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại địa điểm: …

Chúng tôi gồm:

Bên A:

Công ti cổ phần Sách và Thiết bị trường học… Sở Giáo dục và Đào tạo…

Địa chỉ: ….

Điện thoại: …                             Fax: …

Tài khoản: …

Mã số thuế: …

Đại diện ông (bà): …

Chức vụ: …

Bên B:

Công ty TNHH: …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Tài khoản: …

Mã số thuế: …

Đại diện là ông (bà): …

Chức vụ: …

Hai bên thoả thuận kí Hợp đồng mua bán sách giáo khoa với nội dung và các điều khoản sau:

Điều 1. nội dung giao dịch: giao, nhận và tiêu thụ sách giáo khoa.

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên A

– Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho bên B.

– Vận chuyển hàng hoá đến giao cho bên B.

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B

– Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá từ phương tiện chuyên chở vào cửa hàng.

– Bảo quả hàng hoá cẩn thận, không để mất mát, hư hỏng.

– Thanh toán đầy đủ và đúng thời gian cho bên A.

– Bán đúng giá đã quy định.

Điều 4. Phương thức thanh toán

– Bên B được hưởng chiết khấu … % tổng giá trị hàng hoá bán được.

– Hằng tháng từ ngày 25 đến 30, hai bên thanh toán với nhau một lần và thống nhất kế hoạch tháng tới.

– Để hàng hóa hư hỏng, mất mát, bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A.

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… tháng… năm đến hết ngày… tháng… năm… Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết.

Hợp đồng này được thành lập hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

                   Đại diện bên A                                                    Đại diện bên B

(Chức vụ, kí, ghi rõ học tên và đóng dấu)  (Chức vụ, kí, ghi rõ học tên và đóng dấu)

 

 

2. Trả lời câu hỏi :

a) Tại sao cần phải có hợp đồng?

b) Hợp đồng ghi lại những nội dung gì?

c) Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào?

d) Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết.

 

Trả lời:

 

a,

    Cần phải có hợp đồng vì : + Hợp đồng ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm , nghĩa vụ , quyền lợi , lợi ích của 2 bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết

 

b) 

   Hợp đồng ghi lại nội dung của thảo thuận theo từng điều khoản đã được thống hát giữa 2 bên giao dịch .

 

c)

        Hợp đồng là  cơ sở pháp lí vì vậy hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác. Phải đảm bảo đầy đủ những mục sau :

-Phần mở đầu

-Phần nội dung

-Phần  kết thúc

+Lời văn của hợp đồng phải chính xác , chặt chẽ.

+Các bên tham gia hợp đồng phải biểu hiện sự nhất trí chấp thuận với nội dung hợp đồng qua họ tên, chữ kí của những đại diện có đủ tư cách pháp lí.

 

d) 

     Một số hợp đồng mà em biết là : hợp đồng mua bán, đại lý, ủy thác, mua bán, cho thuê, gửi giữ tài sản, kho bãi, bảo hiểm, dịch vụ quảng cáo và vô số các loại hợp đồng khác.

 

II. CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG :

 

Đọc Hợp dồng mua bán sách giáo khoa ở mục I và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tên của hợp đồng được viết như thế nào?

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong hợp đồng.

3. Phần kết thúc hợp đồng có những mục nào?

4. Lời văn của hợp đồng phải như thế nào?

 

Trả lời:

  1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

 

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ Các căn cứ để kí hợp đồng.

 

2.Phần nội dung của hợp đồng : Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng khoản  đã được thống nhất

 

3. Phần kết thúc hợp đồng : Chức vụ , chữ kí , họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan 2 bên ( nếu có )

 

4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ , mang tính xác thực .

 

Lưu ý :

Hợp đồng là loại văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm , nghĩa vẹ , quyền lợi của 2 bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng cam kết

Hợp đồng gồm có các mục sau :

-Phần mở đầu : Quốc hiệu và tiêu ngữ , tên hợp đồng , thơi gian , địa điểm , họ tên , chức vụ , địa chỉ của các bên kí hợp đồng

-Phần nội dung của hợp đồng : Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng khoản  đã được thống nhất

 

Phần kết thúc hợp đồng : Chức vụ , chữ kí , họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan 2 bên ( nếu có )

 

III. LUYỆN TẬP:

 

1.Hãy lựa chọn tình huống cần viết hợp đồng trpng các trường hợp sau:

a, Trường em đề nghị với các cơ quan cấp trên cho phép sửa chữa, hiện đại hóa các phòng học

b, Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán

c, Xã em và Công ti Thiên Nông thống nhất đất đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón , thuốc trừ sâu ,…

d, Thầy Hiệu trưởng chuyển công tác , cần bàn giao công việc cho thầy Hiệu trưởng mới

e, Hia bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà .

 

Trả lời:

Những tình huống cần viết hợp đồng trong những phần trên là :

b, Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán.

c,Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

e, Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

 

2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều kiện cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.

Trả lời:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...

Tại địa điểm:............................

Bên chủ nhà

Ông (bà):...

Địa chỉ thường trú:.....................

Bên thuê nhà

Ông (bà): ..

Địa chỉ thường trú:....................

Chứng minh nhân dân số:............. cấp ngày......... tại.........

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây: Điểu 1

Ông (bà)... cho ông (bà).... thuê một ngôi nhà ở số.... đường...

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày..... tháng...... năm...... đến hết ngày.... tháng..... năm...... )

Giá thuê: 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng) / 1 ngày đêm Điểu 2

Ổng (bà)............... có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

Bên thuê nhà                                        Bên chủ nhà

(Họ tên ưà chữ kí)                                  (Hộ tên và chữ kí)

 

 

 

 

 

Bài viết gợi ý: