UNIT 6: PLACES

(ĐỊA ĐIỂM )

I.NEW WORDS:

Word

Transcript

Class

Meaning

bakery

/'beikər/

n

lò/ tiệm bánh mì

bookstore

/bukstɔ:/

n

hiệu sách

drugstore

/'drʌgstɔ:/

n

hiệu thuốc tây

factory

/'fæktəri/

n

nhà máy, xí nghiệp

hospital

/'hɔspitl/

n

bệnh viên

hotel

/hou'tel/

n

khách sạn

museum

/mju:'ziəm/

n

viện bảo tàng

park

/pɑ:k/

n

công viên

place

/pleis/

n

nơi, chốn

restaurant

/'restərʤ:ɳ/

n

nhà hàng, tiệm ăn

stadium

/'steidjəm/

n

sân vận động

store

/stɔ:/

n

cửa hàng

toy store

/tɔistɔ:/

n

cửa hàng đồ chơi

child

/tʃaild/

n

trẻ con, trẻ em (số ít)

children

/tʃaildən/

n

trẻ con, trẻ em (số nhiều)

lake

/leik/

n

cái hồ

mountain

/'mauntin/

n

ngọn núi

flower

/flauə/

n

hoa, bông hoa

river

/'rivə/

n

sông

tree

/tri:/

n

cây

town

/taun/

n

phố, thị trấn

village

/'vilidʤ/

n

làng

yard

/jɑ:d/

n

cái sân

temple

/'templ/

n

ngôi đình, đền miếu

neighborhood

/'neibəhud/

n

hàng xóm, khu vực

movie

/'mu:vi/

n

phim, điện ảnh

theater

/'θiətə/

n

rạp (rạp chiếu phim)

cinema

/'sinimə/

n

rạp chiếu phim

rice

/rais/

n

lúa, gạo, cơm

rice paddy

/rais 'pædi/

n

ruộng lúa (lúa nước)

police

/pə'li:s/

n

công an, cảnh sát

police station

/pə'li:s 'steiʃn/

n

đồn công an, đồn cảnh sát

right

/rait/

n

bên phải

left

/left/

n

bên trái

work

/wɜrk/

n

làm việc

look at

/luk ət/

n

nhìn

love

/lʌv/

v

yêu

like

/laik/

v

thích

beautiful

/'bju:təful/

adj

xinh đẹp

tall

/tɔ:l/

adj

cao

true

/tru:/

adj

đúng, thật

truth

/tru:θ/

n

sự thật, chân lý

false

/fɔ:ls/

vadj

giả, sai

near

/niə/

prep

gần

far

/fɑ:/

prep

xa

next to

/nekst tu/

prep

kế bên

in front of

/in frʌnt əv/

prep

(Phía) trước

behind

/bi'haind/

prep

phía sau

between

/bi'twi:n/

prep

giữa (hai người, hai vật)

among

/ə'mʌɳ/

prep

giữa, trong số (giữa từ ba người, 3 vật trở lên)

opposite

/'ɔpəzit/

prep

đối diện

 

II.GRAMMAR:         

 Một số giới từ chỉ nơi chốn.

- In                             : Trong, ở trong.

- At                            : ở, tại.

- On                           : Trên, ở trên.

- Opposite                : phía trước, đối diện.

- Between                 : ở giữa

- Near                        : Gần

- Next to                   : Sát, bên cạnh.

- Behind                    : Phía sau, đằng sau.

- In front of               : Phía trước, đằng trước.

- To the right of…     : Bên phải

- To the left of ….     : Bên trái                                                                                        .

III.EXCERCISE:

I.Choose the correct answer. Only one answer is correct.

1. Which word contains the sound /i:/?

A. beautiful               B. between

C. children                D. hospital

2. Maria is _________home all day.

A. at                    B. on

C. in                    D. between

3. The bank is ________to the supermarket.

A. behind               B. opposite

C. in front of             D. next

4. Which sentence is correct?

A. Drugstore is between hospital and restaurant.

B. The drugstore between the hospital and the restaurant.

C. Drugstore is between hospital with restaurant.

D. There is a drugstore between the hospital and the restaurant.

5. _________

- There's a television in the living room.

A. Is the living room big?

B. What's there in the living room?

C. Is your television big or small?

D. How many room are there is your house?

6. How many syllables are there in the word village?

A. two              B. three

C. four             D. five

7. ________the left of the house, there are tall trees.

A. With             B. At

C. To              D. In

8._________theaters are there in your town?

- There are two

A. Where         B. How many

C. How          D. What

9. The cat is________the table.

A. in            B. under

C. on           D. B&C

10. Which sentence is correct?

A. Tom's sister work in a big factory.

B. The sister of Tom's works in big factory.

C. Tom's sister work in a big factory.

D. Sister of Tom work in a big factory.

11. __________are they?

- They're Tom and Susan.

A. How many            B. Who

C. What                D. Where

12. Look at_______ boy over there.

A. this                  B. that

C. these                D. those

13. Which word is the odd one out?

A. milk                 B. fish

C. sheep                D. cow

14. Which word has two syllables?

A. bakery               B. mountain

C. town                D. factory

15. _____ children study very hard.

A. This                   B. That

C. These                  D. A&C

II. Make complete sentences from the words given below.

1. Hotel/ near/ Lan'shouse -> There is a hotel near Lan's house

2. Flowers/ behind/ my house ->……………………………………………

3. well/ right/ brother's house ->……………………………………………

3. river/ next/ rice- paddy ->……………………………………………

4. two photocopy stores/ near/ bookstore ->……………………………………………

5. hospital/ between/ museum/ factory ->……………………………………………

6. many trees/ on/ our street ->……………………………………………

7. mountain/ opposite/ uncle's house ->……………………………………………

8. two temples/ in/ our village ->……………………………………………

9. movie theater/ left/ street ->……………………………………………

III.Complete the sentences with a, an, the, any, some.

1. Do you live in ………..apartment in town? -No we live in ……….house in ……..country.

2. There aren’t ……….restaurants on my street.

3. Is there ……….vegetable garden in front of ……….yard?

4. What is that? -It is …………….. eraser.

5. There are ………………..flowers in front of my house.

6. There is ……..rice paddy to the left of my house.

7. Are there ………………..lakes in your city?

8. Near ……..river, there is …………….. rice paddy.

IV.Correct the mistakes:

1. There is a big yard in front the house.

2. There are trees tall behind the house.

3. There is a well to the left the house.

4. Which is Ba house?

5. It’s opposite bakery.

6. It’s next the movie theatre.

7. What’s to right of your house?

8. The toystore is in the police station and the bookstore.

V.Give the correct form of the verbs :

1. Phong’s school ………………two floors. (have)

2. They……………….to school at seven o’clock. (go)

3. What does she do?-She………………a teacher. (be)

4. Ba ……………….his teeth every morning. (brush)

5. Minh is a worker.He ………………. in the factory. (work)

6. There ………………………trees and flowers near my house. (be)

7. How old (be) …………he?

8. Lan (watch) …………television every day.

9. There (be) …………… four people in my family.

10. They (play) …………… soccer after school.

11. He (have)…………… breakfast every morning.

12. Ba (get) …………up at six o’clock.

VI. Điền giới từ vào các câu sau:

 1. Look ....... . the house.

2) There is a big yard ......front ....... the house.

3) There are many trees ....... . the house.

4) There is a well (cái giếng) ....... . the left of the house.

5) To the right ....... the house,there is a flower garden (1 vườn hoa).

6) I live ....... a house.

7) They live .........a restaurant (nhà hàng).

8) Their house is next ....... a bookstore (hiệu sách).

9) There are many people .......... the street.

10) His father works ....... a factory (nhà máy,xưởng).

IV.KEY:

I.

 1. B
 2. A
 3. B
 4. D
 5. B
 6. A
 7. C
 8. B
 9. D
 10. B
 11. B
 12. B
 13. A
 14. B
 15. C

II.

1.There are flowers behind my house.

2.There is a well to the right of  the brother’s house.

3.There is a river next to the rice-paddy.

4.There are two photocopy stores near the bookstore.

5.There is a hospital between the museum and the factory.

6. There are many trees on our street.

7.There is the mountain opposite the uncle’s house.

8.There are two temples in our village.

9.There is a movie theater to the left of the street.

III.

 1. An
 2. A…the
 3. Any
 4. A…..a
 5. Some
 6. The
 7. Any
 8. The……a

IV.

 1. In front => in front of
 2. Trees tall => tall trees
 3. To the left => to the left of
 4. Ba house => Ba’s house
 5. Opposite => opposite to
 6. Next => next to
 7. To => on
 8. Is in => is between in

V.

 1. Has
 2. Go
 3. Is
 4. Brushes
 5. Works
 6. Are
 7. Is
 8. Watches
 9. Are
 10. Plays
 11. Has
 12. Gets

VI.

 1. At
 2. In…of
 3. Behind
 4. To
 5. Of
 6. In
 7. In
 8. To
 9. On
 10. in

Bài viết gợi ý: