UNIT 7: YOUR HOUSE

(NHÀ CỦA BẠN )

I.NEW WORDS:

 

Word

Transcript

Class

Meaning

house

/haus/

n

nhà ở, căn nhà

apartment

/ə'pɑ:tmənt/

n

căn hộ

bank

/bæɳk/

n

ngân hàng

post office

/poust 'ɔfis/

n

bưu điện

market

/'mɑ:kit/

n

chợ

supermarket

/'sju:pə'mɑ:kit/

n

siêu thị

clinic

/'klinik/

n

bệnh viên tư

photo

/'foutou/

n

hình chụp, ảnh (viết tắt của photograph)

photograph

/'foutəgrɑ:f/

n

ảnh chụp, bức ảnh

letter

/'letə/

n

lá thư, thư

bike

/baik/

n

xe đạp

car

/kɑ:/

n

xe ô tô

bus

/bʌs/

n

xe buýt

motorbike

/'moutəbaik/

n

xe máy, xe mô- tô

plane

/plein/

n

máy bay

train

/trein/

n

tàu hỏa

truck

/trʌk/

n

xe tải

zoo

/zu:/

n

vườn thú

well

/wel/

n

cái giếng

vegetable

/'veʤitəbl/

n

rau quả

description

/dis'kripʃn/

n

sự miêu tả

describe

/dis'kraib/

v

miêu tả

choose

/tʃuz

v

lựa chọn, chọn

spend

/spend/

n

sử dụng, trả qua

travel

/'trævl/

v

đi lại, đi du lịch

walk

/wɔ:k/

v

đi bộ

leave

/li:v/

v

khởi hành, rời khỏi

write

/rait/

v

viết

noise

/nɔiz/

n

tiếng ồn

noisy

/'nɔizi/

adj

ồn ào

quiet

/'kwaiət/

adj/n

yên tĩnh, sự yên tĩnh (n)

beautiful

/'bju:təful/

adj

đẹp

ugly

/'ʌgli/

adj

xấu

 

II.GRAMMAR:

1. Mạo từ bất định A/ An (một).

- A : đứng trước một danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm.

- An : đứng trước một danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm (a, o, e, u , i).

 

        Chú ý: An Hour      Một giờ.

 

2. Cách sử dụng Any (một vài).

        - Any được dùng để thay thế a/ an khi chuyển sang dạng số nhiều và chúng ta chỉ dùng any trong câu phủ định và câu nghi vấn.

 

Ex: There isn’t a museum near the police station. Không có 1 viện bảo tàng nào gần đồn cảnh sát.

 

Khi chuyển sang số nhiều ta có:

ð There aren’t any museum near the police station.

Chú ý: Sau any nếu là danh từ đếm được thì phải là danh từ số nhiều.

 

 

3. Hỏi và trả lời về phương tiện đi chuyển.

 

 
 

How + do/ does + S + go/ travel ….?

ð S + Vo,s,es + …. + by + Phương tiện

 

 

 

        Chú ý: on foot        Đi bộ (không phải by foot)

 

Ex: How do you go to school?

        ð I go to school by bicycle.

        How does Lan go to swimming pool?

        ð Lan does to swimming pool on foot.

III.EXCERCISE:

I.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:

1. How/ work/ travel/ does/ father/ your/ to?

.......................................................................................

2. Flowers/ any/ yard/ are/ the/ their/ in?

.......................................................................................

3. Right/ tall/ trees/ are/ there/ the/ to/ of/ house/ the.

.......................................................................................

4. Is/ beautiful/ house/ the.

.......................................................................................

5. Travels/ Mrs Lan/ plane/ by/ to/ Hue.

.......................................................................................

6. Student/ a/ you/ are?

.......................................................................................

7. Hoa/ city/ in/ live/ does/ the?

.......................................................................................

8. By/ to/ work/ Ba/ motorbike/ goes.

.......................................................................................

9. Go/ school/ what/ do/ time/ you/ to?

.......................................................................................

10. Half/ goes/ he/ to/ past/ school/ at/ six.

.......................................................................................

II.Đặt câu hỏi và trả lời:

1. How/ you/ go/ school? (bus)

.......................................................................................

.......................................................................................

2. How/ he/ go/ school? (bike)

.......................................................................................

.......................................................................................

3. How/ Lan/ travel/ work? (train)

.......................................................................................

.......................................................................................

4. How/ Mai/ travel/ Hanoi? (plane)

.......................................................................................

.......................................................................................

5. How/ they/ travel/ Hue? (car)

.......................................................................................

.......................................................................................

6. How/ Mrs. Chi/ go/ school? (walk)

.......................................................................................

.......................................................................................

7. How/ Nam/ travel/ everywhere? (car)

.......................................................................................

.......................................................................................

8. How/ Mr. Hung/ go/ work? (train)

.......................................................................................

.......................................................................................

9. How/ your sister/ go/ park? (on foot)

.......................................................................................

.......................................................................................

10. How/ Miss. Hoa/ go/ village? (motorbike)

.......................................................................................

.......................................................................................

III.Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc:

1. Thu (go)_______________ to school by bike every day.

2. Their house (have) ____________ a big garden.

3. She (live) ____________ in a small village.

4. Ba's father (work) _____________ in a factory.

5. I (play) ___________ soccer in the stadium every day.

6. She (eat) ___________ her lunch at twelve o'clock.

7. They (go) __________ to bed at ten.

8. His mother (work) ____________ in a hospital.

9. There (be) _________ a park near my house.

10. There (be) _________ many trees and flowers in the garden.

IV.Hoàn tất các câu sau dùng cấu trúc "There is .../ There are ...":

1. a yard/ front/ your house. (Yes)

.......................................................................................

2. any flowers/ in the yard. (No)

.......................................................................................

3. a bank/ near/ my house. (No)

.......................................................................................

4. any trees/ in the garden. (Yes)

.......................................................................................

5. a lake/ the left of the house. (No)

.......................................................................................

V.Trả lới các câu hỏi sau

1. Is there a vegetable garden behind your house? (Yes)

=>................................................

2. Is your house small? (No)

=>.........................................................

3. Is Lan in the city?

=>.........................................................

4. Are the children in the bookstore? (No)

=>.........................................................

5. Are there any mountains behind your house? (No)

=>...................................................

6. Are the trees tall?

=>.........................................................

7. Do you go to school by bus?

=>.........................................................

8. Does Chi live in town? (Yes)

=>.........................................................

9. How does your father travel to work? (car)

=>.........................................................

10. What time do you go to bed? (half past ten)

=>.........................................................

 

IV.KEY:

I.

 1. How travel does your father work to ?
 2. Are any their flowers int the yard?
 3. There are tall trees to the right of the house.
 4. Is the house beautiful?
 5. Mrs lan travels to Hue by plane.
 6. Are you a student?
 7. Does Hoa live in the city?
 8. Ba goes to work by motorbike.
 9. What time do you go to school?

10.He goes go to school at half past six.

II.

 1. How do you go to school?- I go to school by bus.
 2. How does he go to school?-He goes to school by bike.
 3. How does Lan travel to work?-She travels to work by bike.
 4. How does Mai travel to Hanoi?-She travels to Hanoi by plane.
 5. How do  they travel to Hue?-They travel to Hue by car.
 6. How does Mrs Chi go to work?-She goes  to work on foot.
 7. How does Nam travel to everywhere?-She travels k by car.
 8. How does Mr. Hung  go to work?-He goes  to work by train.
 9. How does your sister  go to work?-She goes to work on foot.
 10. How does Miss Hoa go to village?-She goes to work by motorbike.

III.

 1. Goes
 2. Have
 3. Lives
 4. Works
 5. Play
 6. Eats
 7. Go
 8. Works
 9. Is
 10. are

IV.

 1. There is a yard in front of your house.
 2. There aren’t any flowers in the yard.
 3. There isn’t a bank near my house.
 4. There are many  trees in the garden.
 5. There isn’t a lake to the left of the house.

V.

 1. Yes. There is
 2. No,it isn’t.
 3. Yes, she is.
 4. No, they aren’t.
 5. No, there aren’t
 6. Yes, they are.
 7. Yes, I do
 8. Yes, she does
 9. He travels to work by car.
 10. I go to bed at half past ten.

Bài viết gợi ý: