3a+3b-a2-ab

user-avatar

3a+3b-2a-ab

=(3a-2a)+(3b-ab)

=a+b(3-a)

=a+3b-ab

 


Các câu hỏi liên quan