Câu 1: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

A. K + ; Ba2+; Cl− và NO3 - . B. Cl− ; Na+ ; NO3 - và Ag+ . C. K + ; Mg2+; OH− và NO3 - . D. Cu2+; Mg2+; H+ và OH- .

Câu 2: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?

A. NaOH.                                           B. NaCl.                                   C. Br2.                                    D. Na.

Câu 3: Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau: CO2 (k) + H2 (k) CO (k) + H2O (k); ΔH > 0.

Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:

(a) tăng nhiệt độ;

(b) thêm một lượng hơi nước;

(c) giảm áp suất chung của hệ;

(d) dùng chất xúc tác;

(e) thêm một lượng CO2.

Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:

A. (a) và (e).                               B. (b), (c) và (d).                         C. (d) và (e).                                D. (a), (c) và (e).

Câu 4: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng ?

A. Ca(HCO3)2.                                      B. FeCl3.                         C. AlCl3.                                D. H2SO4.

Câu 5: Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?

A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic. B. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.

C. Glucozơ, glixerol và metyl axetat. D. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.

B. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.

C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

D. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử.

Câu 7: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Al2O3, Ba(OH)2, Ag. B. CuO, NaCl, CuS.       C. FeCl3, MgO, Cu.          D. BaCl2, Na2CO3, FeS.

Câu 8: Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết

A. ion.                                 B. hiđro.                         C. cộng hóa trị không cực.                     D. cộng hóa trị có cực.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt(II).
 2. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe.
 3. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
 4. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử.

Câu 10: trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là

A. 7.                                        B. 6.                                        C. 8.                                        D. 5.

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau:

 1. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
 2. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).
 3. Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).
 4. Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

A. 2.                                        B. 4.                                        C. 1.                                        D. 3.

Câu 12: Cho các phương trình phản ứng sau:

(a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.                                                                   

 (b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O.

(c)  2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

(d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S.                                                         

 (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.

Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là

A. 2.                                        B. 1.                                        C. 4.                                        D. 3.

Câu 13: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

A. K và Cl2.                        B. K, H2 và Cl2.                 C. KOH, H2 và Cl2.         D. KOH, O2 và HCl.

Câu 14: Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

A.HCOOCH=CHCH3+NaOH

 

 

B. CH3COOCH2CH=CH2  + NaOH

 
   

C.CH3COOCH=CH2+NaOH

       
 

D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat) +NaOH  

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

B. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.

C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo ra fructozơ.

D.Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. SiO2 là oxit axit.

B. Đốt cháy hoàn toàn CH4 bằng oxi, thu được CO2 và H2O.

C. Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, dung dịch bị vẩn đục.

D. SiO2 tan tốt trong dung dịch HCl.

Câu 17: Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là

A. 3.                                        B. 5.                                        C. 4.                                        D. 2.

Câu 18: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

A. 3.                                        B. 2.                                        C. 5.                                        D. 4.

Câu 19: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là:

A. Phenylamin, amoniac, etylamin.                           B. Etylamin, amoniac, phenylamin.

C. Etylamin, phenylamin, amoniac.                          D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A.Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

B.Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.

C.Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.

D.Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại. 

   Câu 21: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2?

A. Dung dịch HCl.      B. Dung dịch Pb(NO3)2.     C. Dung dịch K2SO4.       D. Dung dịch NaCl.

Câu 22: Cho các phương trình phản ứng:

(a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.                                                (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O.

(c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2.                                (d) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3.

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là

A. 2.                                        B. 1.                                        C. 3.                                        D. 4.

Câu 23: Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được

A. không thay đổi.           B. giảm xuống.      C. tăng lên sau đó giảm xuống.  D. tăng lên.

Câu 24: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm?

A. NH4Cl.                            B. Al(NO3)3.                       C. CH3COONa.                 D. HCl.

Câu 25: Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O2 với khí O3 bằng phương pháp hóa học?

A. Dung dịch KI + hồ tinh bột.                                    B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.                                                        D. Dung dịch CuSO4.

Câu 26: Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2-clobutan?

A. But-1-en.                        B. Buta-1,3-đien.              C. But-2-in.                         D. But-1-in.

Câu 27: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6,6.                B. Tơ axetat.                        C. Tơ tằm.                            D. Tơ capron.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.Cu(OH)2 tan được trong dung dịch NH3.

B.Cr(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.

C.Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch hỗn hợp KNO3 và HCl.

D.Khí NH3 khử được CuO nung nóng.

Câu 29: Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

A. 6.                                        B. 5.                                        C. 4.                                        D. 3.

Câu 30: Kim loại Ni đều phản ứng được với các dung dịch nào sau đây?

A. MgSO4, CuSO4.          B. NaCl, AlCl3.                  C. CuSO4, AgNO3.           D. AgNO3, NaCl.

Câu 31: Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.                            B. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

C. sợi bông và tơ visco.                                                   D. tơ visco và tơ nilon-6.

Câu 32: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

B.Urê có công thức là (NH2)2CO.

C.Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2PO4)2.

D.Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng.

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là

A. 4.                                        B. 6.                                        C. 5.                                        D. 7.

Câu 34: Cho các phát biểu sau:

 1. Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa
 2. Axit flohiđric là axit yếu.
 3. Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.
 4. Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.
 5. Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F, Cl, Br, I.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3.                                        B. 5.                                        C. 2.                                        D. 4.

Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2  → X → CH3COOH. Chất X là chất nào sau đây?

A. CH3COONa.                 B. HCOOCH3.                    C. CH3CHO.                       D. C2H5OH.

Câu 36: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3  → X  → Y→ Al.

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

A. NaAlO2 và Al(OH)3. B. Al(OH)3 và NaAlO2. C. Al2O3 và Al(OH)3. D. Al(OH)3 và Al2O3.

Câu 37: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

B.Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C.Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

D.Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

Câu 38: Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng

cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

   

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 39: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

A. NaF.                                  B. CO2.                                  C. CH4.                                  D. H2O.

Câu 40: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là

A. 2x = y + 2z.                   B. 2x = y + z.                      C. x = y 2z.                      D. y = 2x.

Câu 41: Tên gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi đun nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc là

A. 3-metylbut-2-en.         B. 2-metylbut-1-en.         C. 2-metylbut-2-en.         D. 3-metylbut-1-en.

Câu 42: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là

A. 3.                                        B. 2.                                        C. 5.                                        D. 4.

Câu 43: Cho các phát biểu sau:

 1. Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.
 2. Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.
 3. Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.
 1. Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4.                                        B. 2.                                        C. 3.                                        D. 1.

Câu 44: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, MgCl2.

 

C. CaSO4, MgCl2.

 

D. Mg(HCO3)2, CaCl2.

 

Câu 45: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

 

A. alanin.

B. glyxin.

C. valin.

D. lysin.

Câu 46: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

 

 

A. Amilozơ.

B. Saccarozơ.

C. Glucozơ.

D. Xenlulozơ.

Câu 47: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm ( 2713 Al ) lần lượt là

 

A. 13 và 14.

B. 13 và 15.

C. 12 và 14.

D. 13 và 13.

Câu 48: Cho phản ứng: FeO + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3

A. 6.                                        B. 8.                                        C. 4.                                        D. 10.

Câu 49: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. Metyl fomat.                 B. Axit axetia.                    C. Anđehit axetic.             D. Ancol etylic.

Câu 50: Cho các phát biểu sau:

 1. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.
 2. Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.
 3. Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.
 4. Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a -1,4-glicozit.
 5. Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.
 6. Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 51: Thực hiện các thí nghiệm sau:

 

 

(a) Cho Al vào dung dịch HCl.

(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Na vào H2O.

 

(d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

 

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 52: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).                       B. CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3.

C. CH3OOC−COOCH3.                                                   D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).

Câu 53: Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn.

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

A. Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxi hóa.               B. Cr là chất oxi hóa, Sn2+ là chất khử.

C. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.                   D. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.

Câu 54: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

A. But-1-en.                        B. Butan.                               C. Buta-1,3-đien.              D. But-1-in.

Câu 55: Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là

A. NO2.                                 B. HCl.                                   C. SO2.                                   D. NH3.

 

1A

2B

3A

4A

5B

6C

7D

8C

9D

10B

11D

12A

13C

14B

15A

16D

17C

18D

19A

20C

21B

22A

23D

24C

25A

26A

27B

28B

29C

30C

31C

32B

33D

34D

35C

36D

37D

38D

39A

40B

41C

42D

43C

44A

45B

46B

47A

48D

49D

50B

51D

52C

53C

54A

55D

Bài viết gợi ý: