XÁC ĐỊNH TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A. Lý thuyết

Phương pháp chung

Ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tìm tập xác định D của hàm số, khi đó:

  Nếu D là tập đối xứng (tức là \[\forall x\in D\Rightarrow -x\in D\] ), ta thực hiện tiếp bước 2

  Nếu D không là tập đối xứng (tức là $\exists x\in D$ mà \[-x\notin D\] ), ta kết luận hàm số không chẵn cũng không lẻ.

Bước 2: Xác định \[f\left( -x \right)\] , khi đó:

   Nếu \[f\left( -x \right)=f\left( x \right)~\]kết luận hàm số là hàm chãn

   Nếu \[f\left( -x \right)=-f\left( x \right)~\]kết luận hàm số là hàm lẻ

   Ngoài ra kết luận hàm số không chẵn cùng không lẻ

B. Bài tập minh họa

Câu 1: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=2x-\sin 3x$.

Giải:

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Với $\forall x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có     $f\left( x \right)=2x-\sin 3x$.

$f\left( -x \right)=2\left( -x \right)-\sin 3\left( -x \right)=-2x+\sin 3x=-\left( 2x-\sin 3x \right)$.

$\Rightarrow f\left( -x \right)=-f\left( x \right),\forall x\in D$.

Vậy $y=2x-\sin 3x$ là hàm số lẻ

Câu 2: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=1+2{{x}^{2}}-\cos 3x$.

Giải:

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Với $x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có           $f\left( x \right)=1+2{{x}^{2}}-\cos 3x$.

          $f\left( -x \right)=1+2{{\left( -x \right)}^{2}}-\cos 3\left( -x \right)=1+2{{x}^{2}}-\cos 3x=f\left( x \right)$.

          $\Rightarrow f\left( -x \right)=f\left( x \right),\forall x\in D$.

Vậy $y=1+2{{x}^{2}}-\cos 3x$ là hàm số chẵn.

Câu 3: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=2-\sin x\cos \left( \frac{5\pi }{2}-2x \right)$.

Giải:

Ta có $y=2-\sin x\cos \left( \frac{5\pi }{2}-2x \right)=2-\sin x\sin 2x$.

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Với $x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có           $f\left( x \right)=2-\sin x\sin 2x$.

          \[f\left( -x \right)=2-\sin \left( -x \right)\sin \left( -2x \right)=2-\sin x\sin 2x\].

          $\Rightarrow f\left( -x \right)=f\left( x \right),\forall x\in D$.

Vậy hàm y chẵn.

Câu 4: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=\left| x \right|\cos 2x$.

Giải:

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Với $x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có           $f\left( x \right)=\left| x \right|\cos 2x$.

          \[f\left( -x \right)=\left| -x \right|\cos \left( -2x \right)=\left| x \right|\cos 2x=f\left( x \right)\].

$\Rightarrow f\left( -x \right)=f\left( x \right),\forall x\in D$.

Vậy y là hàm chẵn.

Câu 5: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=4{{x}^{2}}-\sin \left| 3x \right|$.

Giải:

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Với $x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có           $f\left( x \right)=4{{x}^{2}}-\sin \left| 3x \right|$.

          $f\left( -x \right)=4{{\left( -x \right)}^{2}}-\sin \left| -3x \right|=4{{x}^{2}}-\sin \left| 3x \right|=f\left( x \right)$.

          $\Rightarrow f\left( -x \right)=f\left( x \right),\forall x\in D$.

Vậy y là hàm chẵn.

Câu 6: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=\tan x-2\cos 3x$.

Giải:

Tập xác định $D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi ,k\in \mathbb{Z} \right\}$.

Với $x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có $f\left( \frac{\pi }{4} \right)=1+\sqrt{2},\text{ }f\left( -\frac{\pi }{4} \right)=-1+\sqrt{2}\Rightarrow \text{ }f\left( -\frac{\pi }{4} \right)\ne f\left( \frac{\pi }{4} \right)$ và $f\left( -\frac{\pi }{4} \right)\ne -f\left( \frac{\pi }{4} \right)$.

Vậy hàm y không chẵn, không lẻ.

Câu 7: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=\sin x{{\cos }^{2}}x+\tan x$.

Giải:

Tập xác định $D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi ,k\in \mathbb{Z} \right\}$.

Với $\forall x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có           $f\left( x \right)=\sin x{{\cos }^{2}}x+\tan x$.

          $f\left( -x \right)=\sin \left( -x \right){{\cos }^{2}}\left( -x \right)+\tan \left( -x \right)=-\sin x{{\cos }^{2}}x-\tan x$.

          $\Rightarrow f\left( -x \right)=-f\left( x \right),\forall x\in D$.

          Vậy y là hàm số lẻ.

Câu 8: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=1+\cos x\sin \left( \frac{3\pi }{2}-3x \right)$.

Giải:

Ta có $y=1+\cos x\sin \left( \frac{3\pi }{2}-3x \right)=1-\cos x\cos 3x$.

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Với $x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có           $f\left( x \right)=1-\cos x\cos 3x$.

          $f\left( -x \right)=1-\cos \left( -x \right)\cos \left( -3x \right)=1-\cos x\cos 3x=f\left( x \right)$.

          $\Rightarrow f\left( -x \right)=f\left( x \right),\forall x\in D$.

Vậy y là hàm chẵn.

Câu 9: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=\frac{\left| x \right|\sin 2x}{{{\cos }^{3}}2x}$.

Giải:

Hàm số xác định $\Leftrightarrow {{\cos }^{3}}2x\ne 0\Leftrightarrow \cos 2x\ne 0\Leftrightarrow x\ne \frac{\pi }{4}+k\frac{\pi }{2},k\in \mathbb{Z}$.

Tập xác định $D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{4}+k\frac{\pi }{2},k\in \mathbb{Z} \right\}$.

Với $x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có           $f\left( x \right)=\frac{\left| x \right|\sin 2x}{{{\cos }^{3}}2x}$.

          $f\left( -x \right)=\frac{\left| -x \right|\sin \left( -2x \right)}{{{\cos }^{3}}\left( -2x \right)}=-\frac{\left| x \right|\sin 2x}{{{\cos }^{3}}2x}$.

          $\Rightarrow f\left( -x \right)=-f\left( x \right),\forall x\in D$.

          Vậy y là hàm số lẻ.

Câu 10: Xác định tính chẵn lẻ hàm số $y=\frac{2\sin x-4\tan x}{5+\cos x}$.

Giải:

Biểu thức $5+\cos x\ne 0,\forall x\in \mathbb{R}$ nên tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi ,k\in \mathbb{Z} \right\}$.

Với $\forall x\in D$ thì $-x\in D$.

Ta có           $f\left( x \right)=\frac{2\sin x-4\tan x}{5+\cos x}$.

          $f\left( -x \right)=\frac{2\sin \left( -x \right)-4\tan \left( -x \right)}{5+\cos \left( -x \right)}=\frac{-2\sin x+4\tan x}{5+\cos x}$.

          $\Rightarrow f\left( -x \right)=-f\left( x \right),\forall x\in D$.

          Vậy y là hàm số lẻ.

C. Bài tập rèn luyện

Xét tính chẵn lẻ của hàm số.

      1. y = xcos3x      2.\[y=\frac{1+\cos x}{1-\cos x}\]       3. y = x3sin2x             4.\[y=\frac{{{x}^{3}}-\sin x}{\cos 2x}\]

      5. \[y=\frac{\cos 2x}{x}\]     6. y = x – sinx            7. \[y=\sqrt{1-\cos x}\]        8.\[y=1+\cos x\sin \left( \frac{3\pi }{2}-2x \right)\]

      9. y = cosx + sin2x   10. y = sin2x + cos2x   11. y = cot2x + 5sinx   12. \[y=\tan \left( x-\frac{\pi }{3} \right)\]

 

                                               

 

Bài viết gợi ý: