1. Khái niệm hình cầu

Khi quay nửa hình tròn tâm $O$, bán kính $R$ một vòng quanh đường kính $AB$ cố định thì được một hình cầu.

                                        

  • Điểm O được gọi là tâm, độ dài R là bán kính của hình cầu.
  • Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt cầu

2. Diện tích mặt cầu

Công thức diện tích mặt cầu: $S=4\pi {{r}^{2}}=\pi {{d}^{2}}.$

(r là bán kính, d là đường kính mặt cầu).

3. Thể tích hình cầu

Thể tích hình cầu bán kính R: $V=\frac{4}{3}\pi {{r}^{3}}.$

Bài viết gợi ý: