Câu 1:Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng  đứng. Sóng truyền  ở mặt nước có bước sóng  λ . Cực tiểu giao thoa nằm tại những  điểm có  hiệu đường đi của hai sóng từhai nguồn tới đó bằng

A.\[2k\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

B.\[(2k+1)\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

C.\[k\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

D.\[(2k+1)\frac{\lambda }{2}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

Hướng dẫn

Một điểm dao động với biên độ cực tiểu khi \[(2k+1)\frac{\lambda }{2}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

Chọn đáp án D

Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng

A. biên độ nhưng khác tần số

B. pha ban đầu nhưng khác tần số.

C. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

D. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.

Hướng dẫn

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao  động cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án C

Câu 3: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp  đồng pha. Gọi \[{{d}_{1}},{{d}_{2}}\] lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn sóng  đến  điểm thuộc vùng giao thoa. Những  điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn tới là

A.\[{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=k\frac{\lambda }{2}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

B.\[{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=(2k+1)\frac{\lambda }{2}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

C.\[{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=k\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

D.\[{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=(2k+1)\frac{\lambda }{4}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

Hướng dẫn

Một điểm dao động với biên độ cực đại khi \[{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=k\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

Chọn đáp án C

Câu 4: Trong giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp có bước sóng  λ . Trên  đoạn có chiều dài  ℓ thuộc đường thẳng nối hai nguồn có N cực đại liên tiếp. Ta luôn có

A.\[l=(N-1)\lambda \]

B.\[l=(N-1)\frac{\lambda }{2}\]

C.\[l=N\lambda \]

D.\[l=(N+1)\lambda \]

Hướng dẫn

Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là \[\frac{\lambda }{2}\]

Khoảng cách giữa N cực đại liên tiếp là \[l=(N-1)\frac{\lambda }{2}\]

Chọn đáp án  B

Câu 5: Tại  hai  điểm  A  và  B  trên  mặt  nước  nằm  ngang  có  hai  nguồn  sóng  cơ kết  hợp,  dao  động  theo phương thẳng  đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước.  Tại trung  điểm của  đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động

A. lệch pha nhau góc π/3                                     B. cùng pha nhau.

C. ngược pha nhau                                                D. lệch pha nhau góc π/2.

Hướng dẫn

Tại trung điểm AB, phần tửnước dao động biên độcực đại

\[\Rightarrow \] Hai nguồn dao động cùng pha nhau.

Chọn đáp án B

Câu 6: (CĐ2009) Ởmặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những  điểm mà ở  đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng    

B. một số nguyên lần bước sóng.

C. một số nguyên lần nửa bước sóng   

D. một số lẻ lần bước sóng.

Hướng dẫn

Một điểm dao động với biên độ cực đại khi \[{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=k\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

\[\Rightarrow \]Hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng một số nguyên lần bước sóng.

Chọn đáp án B

Câu 7: Trong một thí nghiệm vềgiao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha cùng tần số f. Tốc  độtruyền sóng không  đổi là v. Vị trí các dãy cực  đại trên  đoạn AB cách nguồn A một đoạn là

A.\[{{d}_{1}}=\frac{AB}{2}+\frac{k\lambda }{4}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

B.\[{{d}_{1}}=AB+k\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

C.\[{{d}_{1}}=\frac{AB}{2}+\frac{k\lambda }{2}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

D.\[{{d}_{1}}=\frac{AB}{4}+\frac{k\lambda }{4}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

Hướng dẫn

Các cực đại liên tiếp cách nhau \[\frac{\lambda }{2}\]

\[\Rightarrow \]Vị trí các dãy cực đại trên đoạn AB cách nguồn A một đoạn là \[{{d}_{1}}=\frac{AB}{2}+\frac{k\lambda }{2}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

Chọn đáp án C

Câu 8: Trong một thí nghiệm vềgiao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha cùng tần số f. Tốc độ truyền sóng không đổi là v. Vị trí các dãy cực tiểu trên đoạn AB cách nguồn A một đoạn là

A.\[{{d}_{1}}=\frac{AB}{2}+\frac{k\lambda }{4}+\frac{\lambda }{4}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

B.\[{{d}_{1}}=\frac{AB}{2}+\frac{k\lambda }{4}+\frac{\lambda }{2}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

C.\[{{d}_{1}}=\frac{AB}{2}+\frac{k\lambda }{4}+\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

D.\[{{d}_{1}}=\frac{AB}{2}+\frac{k\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

Hướng dẫn

Các cực tiểu liên tiếp cách nhau \[\frac{\lambda }{2}\], cực tiểu đầu tiên cách đường trung trực \[\frac{\lambda }{4}\]

\[\Rightarrow \]Vị trí các dãy cực tiểu trên đoạn AB cách nguồn A một đoạn là \[{{d}_{1}}=\frac{AB}{2}+\frac{k\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4}\] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

Chọn đáp án D

Câu 9: Khoảng cách ngắn nhất từ trung  điểm O của AB (A và B là các nguồn kết hợp cùng pha) đến một điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là

A. λ/2                         B. λ/4                          C. 3λ/4                         D. λ.

Hướng dẫn

Vì hai nguồn kết hợp nên trung điểm O dao động với biên độ cực đại

\[\Rightarrow \] Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của AB đến một điểm dao động với biên độ cực đại trên  đoạn AB là \[\frac{\lambda }{2}\]

Chọn đáp án A

Câu 10: Khoảng cách ngắn nhất từ trung  điêm O của AB (A và B là các nguồn kết hợp cùng pha) đến một điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là

A. λ/2                         B. λ/4                         C. 3λ/4                            D. λ.

Hướng dẫn

Vì hai nguồn kết hợp nên trung điểm O dao động với biên độcực đại

\[\Rightarrow \] Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của AB đến một điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là \[\frac{\lambda }{4}\]

Chọn đáp án B

Câu 11: Hai nguồn dao  động kết hợp \[{{S}_{1}},{{S}_{2}}\]gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn \[{{S}_{1}}\]và \[{{S}_{2}}\]lên 2 lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên \[{{S}_{1}},{{S}_{2}}\]có biên độ dao động cực tiểu sẽ thay đổi như thếnào? Coi tốc độ truyền sóng không đổi.

A. Tăng lên 4 lần                                             B. Không thay đổi  

C. Giảm đi 2 lần                                               D. Tăng lên 4 lần.

Hướng dẫn

Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp dao động biên độ cực tiểu là \[\frac{\lambda }{2}\]

Khi tăng tần số lên 2 lần thì  λ giảm 2 lần nên khoảng cách giữa hai  điểm liên tiếp dao  động biên  độ cực tiểu giảm 2 lần.

Chọn đáp án C

Câu 12: Hai nguồn A và B trên mặt nước dao  động cùng pha, O là trung  điểm AB dao động với biên  độ 2a. Các điểm trên đoạn AB dao động với biên độ \[{{A}_{o}}\left( 0<{{A}_{o}}<2a \right)\]cách đều nhau những khoảng không đổi  ∆x nhỏhơn bước sóng λ. Giá trị Δx là

A. λ/8                          B. λ/12                          C. λ/4                           D. λ/6.

Hướng dẫn

Các điểm trên đoạn AB dao  động với biên  độ \[{{A}_{o}}\left( 0<{{A}_{o}}<2a \right)\]cách  đều nhau những khoảng không  đổi

\[\Rightarrow \] Ngoài  điểm  cực  đại  ,  cực  tiểu  cách  nhau  một  khoảng  không  đổi  thì  các  điểm  có  biên  độ dao  động \[a\sqrt{2}\] cũng cách nhau những khoảng không đổi

\[\Rightarrow \] Khoảng cách giữa các điểm có biên độ  \[a\sqrt{2}\] là \[\frac{\lambda }{4}\]

Chọn đáp án C

Câu 13: Nếu giao thoa xảy ra với hai nguồn kết hợp cùng biên độ thì những điểm tăng cường lẫn nhau có biên độ tăng

A. gấp ba lần              B. gấp hai lần           C. gấp bốn lần           D. gấp năm lần.

Hướng dẫn

Những điểm tăng cường lẫn nhau có biên độ gấp hai lần biên độ nguồn sóng.

Chọn đáp án B

Câu 14: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Các sóng kết hợp là các sóng dao động tần số, hiệu số pha không thay đổi theo thời gian.

B. Với sóng dừng, các nút và bụng sóng là những điểm cố định.

C. Giao thoa là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng.

D. Sóng dừng là sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ trên cùng phương truyền.

Hướng dẫn

Giao thoa là sự kết hợp của hai hay nhiều sóng có cùng tần số và hiệu số pha không đổi.

Chọn đáp án C

Câu 15: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

A.một số lẻ lần nửa bước sóng.         

B.một số nguyên lần nửa bước sóng.

C.một số nguyên lần bước sóng.    

D.một số lẻ lần bước sóng.

Hướng dẫn

Một điểm dao động biên độ cực đại có \[{{d}_{2}}-{{d}_{1}}=k\lambda \] với \[k=0,\pm 1,\pm 2,...\]

\[\Rightarrow \] Những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng số nguyên lần bước sóng.

Chọn đáp án C

Bài viết gợi ý: