Vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ

   1. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 1. 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
    • (A + B)2 = A2 + 2AB + B2
    • (A – B)2 = A2 – 2AB + B2
    •  A2 – B2 = (A + B)(A – B)
    • (A + B)3 = A3 + 3A2B +3AB2 +B3
    • (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2  - B3
    • A3 + B3  = (A + B) (A2 – AB + B2)
    • A3 ­– B3  = (A – B) (A2 + AB +B2)
 2. Các hằng đẳng thức liên quan
    • (A + B)2 = (A –B)2 + 4AB
    • (A – B)2 = (A +B)2 – 4AB
    • A3 + B3 = (A + B)3 – 3AB (A+B)
    • A3 - B3 = (A – B)3 + 3AB (A – B)
    • (A + B – C)2 = A2 + B2 + C2 + 2(AB - AC – BC)
 3. Các hằng đẳng thức dạng tổng quát
    • (A + B)n = An + n An-1B + . . .+ n ABn-1 + Bn
    • An – Bn = (A – B) (An-1 + An-2B + . . . +ABn-2 + Bn-1)
    • (A1 + A2 + . . . +An)2 = A12 + A22 + . . . + An2 + 2(A1A2 + A1A3+. . . +An-1An)
   • Các dạng bài tập (Bài tập mẫu và  bài tập tự luyện)
 1. Thực hiện các phép tính

Bài tập

 1. (a – b – c)2 – (a –b + c)2
 2. (a – x – y )3 – (a + x – y )3
 3. (a + 1)(a + 2)(a2 + 4)(a – 1)(a2 + 1)(a – 2)
 4. (1 – x - 2x3 + 3x2)(1 – x  + 2x3  –  3x2)
 5. (a2 – 1)(a2 – a +1)(a2 + a +1)

Giải

  1. (a2 – 1)(a2 – a +1)(a2 + a +1)

= (a + 1) (a – 1) (a2 – a + 1) (a2 + a +1)

= [(a + 1) (a2 – a +1)] [(a – 1)  (a2 + a + 1)]

= (a3 +1) (a3 – 1) = (a3)2 – 1

= a6 – 1

 1. Rút gọn biểu thức

Bài tập

 1. (2x + y)  (4x2 – 2xy + y2) – (2x – y) (4x2 + 2xy + y2)
 2. 2(2x + 1) (3x – 1) + (2x +1)2 + (3x – 1)2
 3. (x – y + z)2 + (z – y)2 + 2(x –y +z) . (y – z)
 4. (x – 3) (x + 3) – (x - 3)2
 5. (x2 – 1) (x +2) – (x – 2) (x2 + 2x +4)

Giải

  1.    (x – y + z)2 + (z – y)2 + 2(x –y +z) (y – z)

= (x – y + z)2  - 2(x – y + z) (z – y) + (z – y)2

= [(x – y + z) – (z – y)]2

= (x – y + z –z + y)2

= x2

 1. Tính nhanh

Bài tập

 1. 34 . 54 – (152 + 1) (152 – 1)
 2. 452 + 402 – 152 + 80 . 45
 3. 502 – 492 + 482 – 472 + . . . +22 - 12
 4. 3(22 + 1) (24 + 1) (28 + 1) (216 + 1)
 5. (3 +1) (32 +1) (34 + 1) (38 + 1) (316 + 1)

Giải

  1. (3 +1) (32 +1) (34 + 1) (38 + 1)(316 + 1)

=\[\frac{1}{2}\].(32 – 1) (32 + 1) (34 + 1) (38 + 1) (316 + 1)

=\[\frac{1}{2}\].(34 - 1) (34 + 1)(38 + 1)(316 + 1)

=\[\frac{1}{2}\]. ( 38 - 1) (38 + 1) (316 + 1)

=\[\frac{1}{2}\] . (316 - 1) (316 + 1)

=\[\frac{1}{2}\] . (332 – 1)

 1. Tính giá trị biểu thức

Bài tập

 1.  x2 – 2xy - 4z2 + y2  tại  x = 6,  y = - 4, z = 45
 2. x3 + 9x2 + 27x + 27  tại  x = 97
 3. 27 x3 – 27x2y + 9xy2 – y3 tại  x = 8, y = 25
 4. x2  - y2 tại: x = 87, y = 13
 5. 5x2z – 10xyz + 5y2z  tại  x = 124,  y = 24,  z = 2

Giải

 1.   x2 – 2xy - 4z2 + y2 

=( x2 – 2xy + y2 – 4z2 = (x – y)2 – (2z)2

=(x – y + 2z) (x – y – 2z)

=(6 + 4 + 90) (6 + 4 – 90)

=100 . (-80)

=  - 8000

 1. Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài tập

 1. (a + b) (a3 – b3) – (a – b) (a3 + b3)
 2. x6 – y6
 3. x(y + z)2 + y(x + z)2 + z(x + y)2 – 4xyz
 4. x8 + x4 + 1
 5. x3 – 3x2 + 3x – 1 – y3

Giải

 1.    x(y + z)2 + y(x + z)2 + z(x + y)2 – 4xyz

= x(y2 + 2yz + z2) + y(x2 + 2xz + z2) + z(x + y)2 – 4xyz

= xy2 + 2xyz + xz2 + x2y + 2xyz + yz2 + z(x + y)2 – 4xyz

=(xy2 + x2y) + (xz2 + yz2) + z(x + y)2

=xy(y + x) + z2(x + y) + z(x + y)2

=(x + y) [xy + z2 + z(x + y)]

=(x + y) (xy + z2 + zx + zy)

=(x + y) [(x(y +z) + z(y + z)]

=(x + y) (y + z) (x + z)

 1. Chứng minh

Bài tập

    1. x6 + 3x2y2 + y6 = 1  với x2 +  y2 = 1
    2. (x – 1)3- (x + 1)3+ 6(x + 1) (x – 1) không phụ thuộc vào biến x.
    3. Số có dạng 1 + ${{2}^{{{3}^{2007}}}}$ không phải số nguyên tố.
    4. Cho A = (2x + y + 3)2 – (2x – y -1)2. Chứng minh rằng:

a) A $\vdots $4 ( x,y thuộc Z)

b) A > 0  ( x > 0, y > 0)

Giải

    1. Ta biết: 32007$\vdots $ 3

 Đặt 32007 = 3n

Ta có: 1 + ${{2}^{{{3}^{2007}}}}$ = 1 + 23n = 13 + (2n)3 = (1 + 2n) ( 1 – 2n + 22n) (Tích 2 thừa số khác 1 và 1 + 23n)

Vậy: 1 + ${{2}^{{{3}^{2007}}}}$  không phải là số nguyên tố.

 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài tập

    1. x2  - x + 1
    2. x – x2
    3. x2 + y2 – x – 6y + 10
    4. \[\frac{2}{6x-5-9{{x}^{2}}}\]
    5. \[\frac{3}{2{{x}^{2}}+2x+3}\]

Giải

    1. x2  + y2 – x – 6y + 10

                    = (x2  – x + 1) + ( y2 – 6y + 9)

                    =  (x2 – 2. x .\[\frac{1}{2}\] + \[\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\]) + (y – 3)2

                    =(x - \[\frac{1}{2}\])2  + \[\frac{3}{4}\] + (y – 3)2 $\ge $ \[\frac{3}{4}\]

                    Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng:  \[\frac{3}{4}\]

                    Khi : (x - \[\frac{1}{2}\])2 = 0  (y – 3)2 = 0

                                              => x  - \[\frac{1}{2}\] = 0        =>  y – 3 = 0

                                              =>x =  \[\frac{1}{2}\]                          =>y = 3

 1. Làm tính chia cho đa thức

Bài tập

    1. (x3 – 3x2y + 3xy2 – y3) : (x2 – 2xy +y2)
    2. (x2 – 2xy +y2) : (y – x)
    3. (x3 + 3x2y + 3xy2 + y3) : (x + y)
    4. (4x2 – 9y2) : (2x – 3y)
    5. (27x3 – 1) : (3x – 1)

Giải

    1. (27x3 – 1) : (3x – 1)

                      = [(3x)3 – 1] : (3x – 1)

                      = (3x – 1) (9x2 + 3x + 1) : ( 3x – 1)

                      = 9x2 + 3x + 1 

 1. Tìm x

Bài tập

     1. (x – 2)3 – (x – 3) (x2 + 3x + 9) + 6(x + 1)2 = 15
     2. 2x3 – 50x = 0
     3. 5x2 – 4(x2 – 2x +1) – 5 = 0
     4. x3 – x = 0
     5. 27x3 – 27x2 + 9x – 1 = 1

Giải

     1. 5x2 – 4(x2 – 2x +1) – 5 = 0

                       => 5(x2 – 1) – 4(x – 1)2 = 0

                       => 5(x + 1) . (x – 1) – 4(x – 1)2 = 0

                       => (x - 1) . [5(x + 1) – 4(x – 1)] = 0

                       => (x - 1) . (5x + 5 – 4x + 4) = 0

                    => (x – 1) . (x + 9) = 0

              x - 1 = 0   => x = 1

              x + 9 = 0  => x = - 9

 

Bài viết gợi ý: