Chi tiết đề thi

Đề thi thử Hóa chuyên Bắc Ninh 2019 Lần 2 có giải chi tiết

theluc95
48 lượt thi
Hóa Học
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56085] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có trong thành phần của bột nở?

Câu 2 [56086] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 3 [56087] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm amin đơn chức và O2 có tỉ lệ mol 2 : 9. Đốt cháy hoàn toàn amin bằng O2 sau đó cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc, dư, thì thu được khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 15,2. Số công thức cấu tạo của amin là

Câu 4 [56088] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: (1) H2NCH2COOCH3; (2) H2NCH2COOH; (3) HOOCCH2CH(NH2)COOH; (4) ClH3NCH2COOH. Những chất vừa có khả năng phản ứng với dung dịch HCl vừa có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH là

Câu 5 [56089] - [Loga.vn]

Aminoaxit Y chứa 1 nhóm -COOH và 2 nhóm -NH2, cho 1 mol Y tác dụng hết với dung dịch HCl và cô cạn thì thu được 205 gam muối khan. Tìm công thức phân tử của Y.

Câu 6 [56090] - [Loga.vn]

Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 7 [56091] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 8 [56092] - [Loga.vn]

Trùng hợp stiren thu được polime có tên gọi là

Câu 9 [56093] - [Loga.vn]

Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu được1,12 lít CO2 (đktc). Vậy V và V1 tương ứng là

Câu 10 [56094] - [Loga.vn]

Chia 1,0 lít dung dịch brom nồng độ 0,5 mol/l làm hai phần bằng nhau. Sục vào phần thứ nhất 4,48 lít (đktc) khí HCl (được dung dịch X) và sục vào phần thứ hai 2,24 lít (đktc) khí SO2 (được dung dịch Y). So sánh pH của hai dung dịch thấy:

Câu 11 [56095] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn x mol khí NO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH thu được dung dịch

Câu 12 [56096] - [Loga.vn]

Cho 2,58 gam một este đơn mạch hở X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 6,48 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là

Câu 13 [56097] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 và Na2CO3. Có bao nhiêu dung dịch làm đổi màu quỳ tím

Câu 14 [56098] - [Loga.vn]

Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sinh ra 3,08 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là

Câu 15 [56099] - [Loga.vn]

Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 21,7 gam Ala-Gly-Ala, 7,5 gam Gly và 14,6 gam Ala-Gly. Giá trị của m là

Câu 16 [56100] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ sau : X $\xrightarrow{dpnc}$ Na + … Hãy cho biết X có thể là chất nào sau đây?

Câu 17 [56101] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

Câu 18 [56102] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng với 200 mL dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z và hỗn hợp hai khí Y (đều làm xanh quỳ tím ẩm) khí hơn kém nhau 1 nguyên tử C. Tỉ khối của Y so với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 19 [56103] - [Loga.vn]

Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2. Hãy cho biết pH của dung dịch thu được (sau khi để nguội) thay đổi như thế nào so với ban đầu ?

Câu 20 [56104] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây được sử dụng trong y học, bó bột khi xương bị gãy?

Câu 21 [56105] - [Loga.vn]

Các kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể:

Câu 22 [56106] - [Loga.vn]

Để bảo quản các kim loại kiềm, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

Câu 23 [56107] - [Loga.vn]

Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo ra từ X và Y (trong M, oxi chiếm 43,795% về khối lượng). Cho 10,96 gam M tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 10%, tạo ra 9,4 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

Câu 24 [56108] - [Loga.vn]

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 25 [56109] - [Loga.vn]

Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây khi cho vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa và khí bay lên?

Câu 26 [56110] - [Loga.vn]

Một loại nước cứng có chứa Ca2+ 0,004M; Mg2+ 0,004M và Cl- và HCO3-. Hãy cho biết cần lấy bao nhiêu mL dung dịch Na2CO3 0,2M để biến 1 lít nước cứng đó thành nước mềm (coi như các chất kết tủa hoàn toàn)?

Câu 27 [56111] - [Loga.vn]

Cho V lít dung dịch NaOH 0,3M vào 200 mL dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được một kết tủa keo trắng. Nung kết tủa này đến khối lượng không đổi thì được 1,02 gam rắn. Giá trị của V là

Câu 28 [56112] - [Loga.vn]

Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho X tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y và ancol Z. Oxi hoá Z bằng CuO thu được chất hữu cơ Z1. Khi cho 1 mol Z1 tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 thì thu được tối đa 4 mol Ag. Tên gọi đúng của X là

Câu 29 [56113] - [Loga.vn]

Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là

Câu 30 [56114] - [Loga.vn]

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

Câu 31 [56115] - [Loga.vn]

Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA?

Câu 32 [56116] - [Loga.vn]

Sắp xếp các hiđroxit sau theo chiều tăng dần về tính bazơ?

Câu 33 [56117] - [Loga.vn]

Hoà tan hết 40,1 gam hỗn hợp Na, Ba và oxit của chúng vào nước dư thu được dung dịch X có chứa 11,2 gam NaOH và 3,136 lít khí H2 (đktc). Sục 0,46 mol CO2 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Cho từ từ 200mL dung dịch Z chứa HCl 0,4M và H2SO4 aM vào dung dịch Y thấy thoát ra x mol khí CO2. Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 200 ml Z thì thấy thoát ra 1,2x mol khí CO2. Giá trị của a là

Câu 34 [56118] - [Loga.vn]

Cho 30,24 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Mg, MgCO3 và Mg(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 28,57% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 và 1,64 mol NaHSO4, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa có khối lượng 215,08 gam và hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 và H2 (trong đó số mol của N2O bằng số mol của CO2). Tỉ khối hơi của Z so với He bằng

Câu 35 [56119] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn m gam một hỗn hợp A gồm 3 chuỗi oligopeptit có số liên kết lần lượt là 9, 3, 4 bằng dung dịch NaOH (dư 20% so với lượng cần phản ứng), thu được hỗn hợp Y gồm muối Natri của Ala (a gam) và Gly (b gam) cùng NaOH dư. Cho vào Y từ từ đến dư dung dịch HCl 3M thì thấy HCl phản ứng tối đa hết 2,31 lít.Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn 40,27 gam hỗn hợp A trên cần dùng vừa đủ 34,44 lít O2 (đktc), đồng thời thu được hỗn hợp khí và hơi với khối lượng của CO2 lớn hơn khối lượng của nước là 37,27 gam. Tỉ lệ a/b gần nhất là

Câu 36 [56120] - [Loga.vn]

Hỗn hợp T gồm 3 chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ và đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 37 [56121] - [Loga.vn]

Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và 0,36 mol NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được dung dịch Y và 0,3 mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở hai điện cực là 0,85 mol. Cho bột Mg (dư) vào dung dịch Y, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch chứa m gam muối; 0,02 mol NO và một lượng chất rắn không tan. Biết hiệu suất phản ứng điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m là

Câu 38 [56122] - [Loga.vn]

Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 và AlCl3 thì khối lượng kết tủa sinh ra được biểu di n bằng đồ thị sau:Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 39 [56123] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm tripanmitin, tristearin, axit acrylic, axit oxalic, p-HO-C6H4CH2OH (trong đó số mol của p-HO-C6H4CH2OH bằng tổng số mol của axit acrylic và axit oxalic). Cho 56,4112 gam X tác dụng hoàn toàn với 58,5 gam dung dịch NaOH 40%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m gma chất rắn và phần hơi có chứa chất hữu cơ chiếm 2,916% về khối lượng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2272 mol X thì cần 37,84256 lít O2 (đktc) và thu được 18,0792 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 40 [56124] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol cần dùng vừa đủ V lít O2 thu được H2O và 12,32 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho 0,5 mol X trên tác dụng hết với Na; sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,32 lít H2 (đktc). Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bảng xếp hạng
1
jessica1804yoona
jessica1804yoona
Minh Ánh
40/40
2
chucnguyen.18012001
chucnguyen.18012001
Bé Hạt Tiêu
40/40
3
hacute.823
hacute.823
Hoàng Hồng
25/40
4
tamx9baison
tamx9baison
Tâm Phạm Thị Thanh
24/40
5
phanduc100
phanduc100
Duc Phan
22/40
6
01267434216
01267434216
Vương Minh
20/40
7
uyentrang27022001
uyentrang27022001
Uyên Trang
20/40
8
td12393
td12393
Dương Trần
19/40
9
mucluon789765
mucluon789765
Độ Lễ
18/40
10
lamlucquan1
lamlucquan1
Lâm Lê Văn
18/40
11
letan8953
letan8953
Tân Lê
18/40
12
ishikawa.chirimel
ishikawa.chirimel
Tuyệt Thế Dưa Leo
17/40
13
tinh07062000
tinh07062000
Bùi Văn Tính
17/40
14
truonghuynhhan62
truonghuynhhan62
Hân H
16/40
15
lankarrywang
lankarrywang
LanK'kuma Ri
16/40
16
chirimel.ishikawa
chirimel.ishikawa
Ám Nguyệt
15/40
17
nguyencongnam221101
nguyencongnam221101
Nam Nguyen
15/40
18
hoangquynh8102001
hoangquynh8102001
Quỳnh Hoàng
14/40
19
hue12345
hue12345
nguyễn thị thanh huệ
13/40
20
duynatha4450
duynatha4450
Duy Phan
11/40
21
phuonglong2904
phuonglong2904
Phượng Đỗ
11/40
22
vanlen36
vanlen36
Trần Leen
11/40
23
baongoc3023.cute
baongoc3023.cute
Ngọc Pucca
10/40
24
vuvan
vuvan
Vũ Văn
10/40
25
linha1ct
linha1ct
Lê Trúc Linh
10/40
26
anhchangthichngucto
anhchangthichngucto
Hai Lúa
8/40
27
daothien2972004
daothien2972004
thien dao
8/40
28
dt240405
dt240405
Tú Nguyễn Đình
7/40
29
thaothanhnguyen1808
thaothanhnguyen1808
Nguyễn Thanh Thảo
7/40
30
hoangvi0206
hoangvi0206
Nguyễn Hoàng Vĩ
7/40
31
trinhduyduc10a3
trinhduyduc10a3
Duy Trinh
4/40
32
tranthanhtu2002.myloc
tranthanhtu2002.myloc
Tú Trần
3/40
33
giangcoi.210202
giangcoi.210202
giang nguyên
3/40
34
Ngocngoc123
Ngocngoc123
Ngọcngoc
3/40
35
thienmai.10092014
thienmai.10092014
Thiện Mai
2/40
36
hoangngocanh12nl
hoangngocanh12nl
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
1/40
37
bacdodinh15072k
bacdodinh15072k
Funny Game
1/40
38
vudquang80
vudquang80
vu quang
1/40
39
linhxu284
linhxu284
Hạ Linh Đào
0/40
40
trang28
trang28
Trần Thị Thu Trang
0/40
41
daubaek6569
daubaek6569
Phạm Thị Tú Oanh
0/40
42
tiennguyen
tiennguyen
Nguyễn Văn Tiến
0/40
43
Tieumythu
Tieumythu
thitam Nguyen
0/40
44
duyduytrangtrang
duyduytrangtrang
Đặng Thanh Duy
0/40
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook