Chi tiết đề thi

kiểm tra 1 tiết

trankha0309077
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55595] - [Loga.vn]

Cho \[\Delta ABC\] và \[\Delta MNP\] như hình vẽ. Ta có đẳng thức sau:

Câu 2 [55592] - [Loga.vn]

Tìm x, y biết: \[\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}\]

Câu 3 [55598] - [Loga.vn]

Cho $\frac{x}{7}=\frac{y}{4}$ và $x-y=12$ thì giá trị của x và y là:

Câu 4 [55579] - [Loga.vn]

Biết $2^x = 8$, thì giá trị x bằng

Câu 5 [55587] - [Loga.vn]

Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) c) \[15\frac{1}{4}:\frac{5}{7}-25\frac{1}{4}:\frac{5}{7}\]

Câu 6 [55594] - [Loga.vn]

Biết rằng \[\frac{-3}{4}=\frac{x}{5}\]. Giá trị của x bằng:

Câu 7 [55586] - [Loga.vn]

Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) b) \[9.{{\left( -\frac{1}{3} \right)}^{3}}+\frac{1}{6}\,.\sqrt{4}\]

Câu 8 [55600] - [Loga.vn]

Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu:

Câu 9 [55588] - [Loga.vn]

Tìm x biết: a)\[2x+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}\]

Câu 10 [55585] - [Loga.vn]

Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) a) $\frac{-2}{15}+\frac{3}{10}$

Câu 11 [55591] - [Loga.vn]

Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BD và CE, H là trung điểm của BC.

Chứng minh rằng:

a) $\Delta ADB$ = $\Delta AEC$

b) $BF=CF$

c) Ba điểm A, F, H thẳng hàng.

Câu 12 [55589] - [Loga.vn]

Tìm x biết: b) ${{\left( x-3 \right)}^{2}}=16$

Câu 13 [55581] - [Loga.vn]

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

Câu 14 [55582] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y = f(x) = 3x^2 – 5$. Giá trị f(–2) bằng

Câu 15 [55590] - [Loga.vn]

Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi bằng 48cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4; 7; 5.

Câu 16 [55597] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=-2x+1$. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Câu 17 [55580] - [Loga.vn]

Nếu \[\sqrt{x}=4\] thì x bằng

Câu 18 [55602] - [Loga.vn]

Cho $\Delta $HIK và $\Delta $MNP biết $\widehat{H}=\widehat{M},\widehat{I}=\widehat{N}$. Để $\Delta $HIK =$\Delta $MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

Câu 19 [55599] - [Loga.vn]

Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

Câu 20 [55601] - [Loga.vn]

$\Delta ABC$ có góc $\widehat{A}={{30}^{0}},\widehat{B}={{70}^{0}}$ thì góc C bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook