Chi tiết đề thi

Đề KSCL THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần 1 - Năm 2018

ctvsinhhoc1
1 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [28380] - [Loga.vn]

Ở châu chấu đực có 2n = 13. Kiểu NST của loài trên là?

Câu 2 [28379] - [Loga.vn]

Hãy cho biết số lượng NST trong hai tế bào có kí hiệu NST như sau AaBbDdXY và tế bào có kí hiệu NST là HI/hi GH/gh EeXX có bộ NST lần lượt là?

Câu 3 [28378] - [Loga.vn]

Khi tiến hành lai hai giống thuần chủng hoa đỏ lai với hoa trắng. F1 thu được toàn đỏ, F2 thu được 3 đỏ : 1 trắng. Hiện tượng di truyền màu sắc hoa là?

Câu 4 [28377] - [Loga.vn]

Khi quan sát tế bào của một hợp tử người ta thấy các NST tồn tại thành từng cụm, mỗi cụm có 4 NST có hình dạng, kích thước và cấu trúc như nhau. Hợp tử trên thuộc dạng?

Câu 5 [28376] - [Loga.vn]

Tỉ lệ giao tử AaB từ cơ thể AAaaBB là

Câu 6 [28375] - [Loga.vn]

Cho phép lai P: AAaa × Aaaa biết gen A quy định cây cao; a quy định cây thấp. Tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai trên là?

Câu 7 [28374] - [Loga.vn]

Vùng mã hóa của hai phân tử mARN (a và b) ở một loài vi khuẩn đều có số lượng nuclêôtit bằng nhau. Thành phần các loại nuclêôtit của mồi phân tử mARN như sau:

Nếu phân tử mARN b có 405 nuclêôtit loại A thì số lượng từng loại nuclêôtit của gen a (ở vùng mã hóa) là:

Câu 8 [28373] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?

- Ở sinh vật nhân so gen có vùng mã hóa liên tục

- Ở sinh vật nhân thực số đoạn exon bằng số đoạn intron

- Quá trình nhân đôi ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đon vị tái bản gồm 2 chạc chữ Y

- Phân tử mARN có chức năng truyền thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất

- rARN chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tế bào

Câu 9 [28372] - [Loga.vn]

Phân tử ADN vùng nhân ở vi khuẩn E.coli được đánh dấu bằng N15 ở cả hai mạch đơn. Nếu chuyển E.coli này sang nuôi cấy 2 thế hệ trong môi trường chỉ có N14 sau đó tiếp tục chuyển vi khuẩn này nuôi trong môi trường chứa N15 trong 3 thế hệ thì trong số các phân tử ADN có bao nhiêu phân tử ADN chứa cả N14 và N15?

Câu 10 [28371] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Đột biến gen có thể xảy ra ở tất cả các sinh vật

2. Đột biến gen phát sinh trong nguyên phân và di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là đột biến giao tử

3. Đột biến xảy ra ở tế bào của lá cây được nhân lên thành mô và biêu hiện ngay ra kiểu hình của cơ thể gọi là thể khám

4. Giá trị của đột biến gen phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường

5. Phần lớn đột biến ở cấp độ phân tử là có hại vì nó phá vỡ mối quan hệ hài hòa trong kiểu gen và giữa gen với môi trường

Câu 11 [28370] - [Loga.vn]

Trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng?

1. Chỉ có cơ thể lai, không có giao tử lai, giao tử bao giờ cũng thuần chủng.

2. Ở đậu Hà Lan có 7 cặp tính trạng tương phản là đơn gen.

3. Menđen đã tiến hành nghiên cứu thí nghiệm của mình trên nhiều tính trạng, nhiều đối tượng ong, chuột, đặc biệt là đậu Hà lan.

4. Trong quá trình di truyền, bố (mẹ) di truyền nguyên vẹn cho con các tính trạng.

5. Menđen đã tiến hành lai kiểm nghiệm để chứng minh giả thuyết của mình.

Câu 12 [28369] - [Loga.vn]

Năm tế bào sinh tinh của loài có kí hiệu NST là AaBbDd khi giảm phân thục tế cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

Câu 13 [28368] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi gen tương ứng với một NST. Ở một loài bộ NST 2n = 6. Khi quan sát tế bào của một loài người ta ghi được số liệu NST ở một số tế bào là AaaBBdd. Hãy cho tế bào trên thuộc dạng?

Câu 14 [28367] - [Loga.vn]

Một gen của sinh vật nhân thực có 3 đoạn exon, cho rằng mỗi đoạn exon có chiều dài như nhau chứa 100 cặp nucleotit, mỗi đoạn intron đều chứa 50 cặp nucleotit. Gen phiên mã tạo ra mARN. Hãy cho biết chiều dài của mARN ngắn hơn chiều dài của gen là bao nhiêu A°?

Câu 15 [28366] - [Loga.vn]

Ở một loài sinh vật giao phối, xét 2 cặp NST, cặp thứ nhất chứa cặp gen Aa, cặp thứ 2 chứa cặp gen Bb. Xét phép lai P: ♂AaBb × ♀Aabb. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực một số cặp NST số 1 không phân ly trong giảm phân I, cơ thể cái tất cả các cặp NST số 2 không phân li trong giảm phân II. Số kiểu hợp tử lệch bội, lưỡng bội lần lượt là

Câu 16 [28365] - [Loga.vn]

Một gen có 1498 liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit và có A = 20% tổng số nuclêôtit của gen. Sau đột biến điểm, số liên kết hiđrô của gen là 1953. Đột biến trên thuộc dạng

Câu 17 [28364] - [Loga.vn]

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thuờng. Xét các tổ hợp lai:

(1) AAaa × AAaa                             (2) AAaa × Aaaa                              (3) AAaa × Aa

(4) Aaaa × Aaaa                               (5) AAAa × aaaa                              (6) Aaaa × Aa

Theo lí thuyết, những tổ hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 quả đỏ : 1 quả vàng là

Câu 18 [28363] - [Loga.vn]

Cho biết thứ tự gen trên NST là ABCDG*HI. Do tác nhân gây đột biến làm NST có cấu trúc là CDG*HI. Cơ chế hình thành dạng đột biến trên là?

Câu 19 [28362] - [Loga.vn]

Vì sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi?

Câu 20 [28361] - [Loga.vn]

Phân tử nào sau đây trong cấu trúc phân tử có liên kết hiđrô?

Câu 21 [28360] - [Loga.vn]

Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của NST là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là

Câu 22 [28359] - [Loga.vn]

Đặc điểm gen của sinh vật nhân thực?

Câu 23 [28358] - [Loga.vn]

Menđen đã giải thích kết quả nghiên cứu của mình bằng?

Câu 24 [28357] - [Loga.vn]

Enzim tham gia vào quá trình nhân đôi ADN là?

Câu 25 [28356] - [Loga.vn]

Nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực có hình dạng rõ nhất ở kì nào của nguyên phân?

Câu 26 [28355] - [Loga.vn]

Xét các loại đột biến sau:

(1) Mất đoạn NST.                           (2) Lặp đoạn NST.                (3) Chuyển đoạn không tương hỗ.

(4) Đảo đoạn NST.                           (5) Đột biến thể một.           (6) Đột biến thể ba.

Những loại đột biến làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là

Câu 27 [28182] - [Loga.vn]

Sản phẩm của đột biến gen là?

Câu 28 [28181] - [Loga.vn]

Hình thức thụ tinh nào chỉ có ở thực vật bậc có hoa hạt kín?

Câu 29 [28180] - [Loga.vn]

Phân tử có chức năng chứa đựng, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền?

Câu 30 [28179] - [Loga.vn]

Đơn phân cấu tạo nên NST là?

Câu 31 [28178] - [Loga.vn]

Các hình thức sinh sản ở sinh vật gồm?

Câu 32 [28177] - [Loga.vn]

Đối mã của bộ ba mở đầu ở sinh vật nhân thực là?

Câu 33 [28176] - [Loga.vn]

Tác nhân đột biến làm cho hai bazơ Timin trên cùng mạch liên kết với nhau gây ra đột biến gen là?

Câu 34 [28175] - [Loga.vn]

Đột biến gen khi phát sinh sẽ được di truyền cho thế hệ sau nhờ có cơ chế?

Câu 35 [28174] - [Loga.vn]

Sản phẩm của hoạt hóa axit amin là

Câu 36 [28173] - [Loga.vn]

Ai là cha đẻ của ngành di tryền học?

Câu 37 [28172] - [Loga.vn]

Tác nhân sinh vật gây ra đột biến gen?

Câu 38 [28171] - [Loga.vn]

Cho các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menden. Hãy sắp xếp thứ tự đúng?

1. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một, hai, nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả đời F1, F2, F3.

2. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết.

3. Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự phấn qua nhiều thế hệ.

4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình

Câu 39 [28170] - [Loga.vn]

Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

Câu 40 [28169] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm từ một đoạn của phân tử protein có thể tổng hợp được nhiều đoạn gen khác nhau là do?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook