Chi tiết đề thi

Đề Thi Thử Môn Hóa Học 12

theluc95
8 lượt thi
Hóa Học
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55158] - [Loga.vn]

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là :

Câu 2 [55159] - [Loga.vn]

Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là :

Câu 3 [55160] - [Loga.vn]

Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là :

Câu 4 [55161] - [Loga.vn]

Đốt cháy 6 gam este E thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết E có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. Vậy công thức cấu tạo của E là :

Câu 5 [55162] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Câu 6 [55163] - [Loga.vn]

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Câu 7 [55164] - [Loga.vn]

Este etyl fomat có công thức là :

Câu 8 [55165] - [Loga.vn]

Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ?

Câu 9 [55166] - [Loga.vn]

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng

Câu 10 [55167] - [Loga.vn]

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là :

Câu 11 [55168] - [Loga.vn]

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn : A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3, to. Vậy A có CTCT là :

Câu 12 [55169] - [Loga.vn]

Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng

Câu 13 [55170] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 14 [55171] - [Loga.vn]

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là :

Câu 15 [55172] - [Loga.vn]

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là :

Câu 16 [55173] - [Loga.vn]

Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là :

Câu 17 [55174] - [Loga.vn]

Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng ?

Câu 18 [55175] - [Loga.vn]

Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng ?

Câu 19 [55176] - [Loga.vn]

Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat là dựa vào

Câu 20 [55177] - [Loga.vn]

Glucozơ không thuộc loại

Câu 21 [55178] - [Loga.vn]

Glucozơ có 2 dạng vòng là α và β, nhiệt độ nóng chảy của 2 dạng này như thế nào ?

Câu 22 [55179] - [Loga.vn]

Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?

Câu 23 [55180] - [Loga.vn]

Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là :

Câu 24 [55181] - [Loga.vn]

Để phản ứng hết 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam hỗn hợp gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,25 ?

Câu 25 [55182] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. CTPT của X là :

Câu 26 [55183] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là :

Câu 27 [55184] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 28 [55185] - [Loga.vn]

Sắp xếp các amin theo thứ tự bậc amin tăng dần : etylmetylamin (1) ; etylđimetylamin (2) ; isopropylamin (3).

Câu 29 [55186] - [Loga.vn]

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :

Câu 30 [55187] - [Loga.vn]

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5CH2NH2 ?

Câu 31 [55188] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

Câu 32 [55189] - [Loga.vn]

Có các chất sau : C2H5NH2 (1) ; NH3 (2) ; CH3NH2 (3) ; C6H5NH2 (4) ; NaOH (5) và (C6H5)2NH (6). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là :

Câu 33 [55190] - [Loga.vn]

Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 sẽ thu được kết quả nào dưới đây ?

Câu 34 [55191] - [Loga.vn]

Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Để trung hoà hết Y cần vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là :

Câu 35 [55192] - [Loga.vn]

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Câu 36 [55193] - [Loga.vn]

CTCT của glyxin là :

Câu 37 [55194] - [Loga.vn]

Cho các chất sau : Metylamin ; anilin ; natri axetat ; alanin ; glyxin ; lysin. Số chất có khả năng làm xanh giấy quì tím là :

Câu 38 [55195] - [Loga.vn]

Cho các dãy chuyển hóa : Glyxin \[\xrightarrow{+\,\,HCl\,\,}\]X1 \[\xrightarrow{+NaOH\,d\ddot{o}}\] X2. Vậy X2 là :

NaOH dư

Câu 39 [55196] - [Loga.vn]

Tripeptit X có công thức sau : H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là :

Câu 40 [55197] - [Loga.vn]

Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), ngoài các a-amino axit còn thu được các đipetit: Gly-Ala ; Phe-Val ; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook