Chi tiết đề thi

Ôn lý thuyết este-lipit số IV

ctvloga220
8 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(1)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55418] - [Loga.vn]

Hợp chất mạch hở X có CTPT C2H4O2. Cho Tất cả các đồng phân mạch hở của X tác dụng với Na, NaOH, AgNO3/NH3. Có bao nhiêu pứ hóa học xảy ra?

Câu 2 [55417] - [Loga.vn]

Một este có công thức cấu tạo (A) CH3COOCH=CH2, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây?

Câu 3 [55416] - [Loga.vn]

Hợp chất X có CTCT: CH3O-CO-CH2CH3 . Tên gọi của X là :

Câu 4 [55415] - [Loga.vn]

Cho các chất có CTCT sau đây: (1)CH3CH2COOCH3 ; (2)CH3OOCCH3; (3)HCOOC2H5 ; (4)CH3COOH; (5)CH3CHCOOCH3 ; (6) HOOCCH2CH2OH (7)CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là:

Câu 5 [55414] - [Loga.vn]

Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức no, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O2 vừa đủ rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. CTPT 2 este là:

Câu 6 [55413] - [Loga.vn]

Cho các chất sau đây : 1. CH3COOH. 2. CH2=CHCOOH ; 3. CH3COOCH3 ; 4. CH3CH2OH ; 5.CH3CH2Cl ; 6.CH3CHO. Hợp chất nào có pứ với dd NaOH?

Câu 7 [55412] - [Loga.vn]

Este nào dưới đây có tỉ khối hơi so với oxi là 1,875 :

Câu 8 [55411] - [Loga.vn]

Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là: 

Câu 9 [55410] - [Loga.vn]

Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

Câu 10 [55409] - [Loga.vn]

C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?

Câu 11 [55408] - [Loga.vn]

Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

Câu 12 [55407] - [Loga.vn]

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

Câu 13 [55406] - [Loga.vn]

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

Câu 14 [55405] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH?

Câu 15 [55404] - [Loga.vn]

E là hợp chất hữu cơ, công thức phân tử C9H16O4. Thủy phân E (xúc tác axit) được axit cacboxylic X và 2 ancol Y và Z. Biết Y và Z đều có khả năng tách nước tạo anken. Số cacbon Y gấp 2 lần số cacbon của Z. X là

Câu 16 [55403] - [Loga.vn]

E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử là C6H8O4. Thủy phân E (xúc tác axit) thu được ancol X và 2 axit cacboxylic Y, Z có công thức phân tử là CH2O2 và C3H4O2. Ancol X là

Câu 17 [55402] - [Loga.vn]

E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử C6H10O4. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho ra hỗn hợp chỉ gồm ancol X và hợp chất Y có công thức C2H3O2Na. X là

Câu 18 [55401] - [Loga.vn]

 E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử C10H18O4. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho ra hỗn hợp chỉ gồm muối natri của axit ađipic và ancol Y. Y có công thức phân tử là 

Câu 19 [55400] - [Loga.vn]

Chất hữu cơ X có mạch cacbon không phân nhánh, CTPT là C4H6O2 . Biết :

X+ dd NaOH ---> A

A + NaOH --(CaO,t0)--> Etilen

CTCT của X là

Câu 20 [55399] - [Loga.vn]

Cho chuỗi phản ứng sau đây : C2H2 -->X-->Y-->Z-->CH3COOC2H5

X, Y, Z lần lượt là

Câu 21 [55398] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H6O--->X--->axit axetich + CH3OH ---> Y

CTCT của X và Y lần lượt là

Câu 22 [55397] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi este đơn chức E phải dùng 2 thể tích O2 (đo ở cùng điều kiện). E là

Câu 23 [55396] - [Loga.vn]

Đốt cháy hết a mol este A được 2a mol CO2. A là

Câu 24 [55395] - [Loga.vn]

cho glixerol tác dụng với axit axetic thì tạo ra tối đa bao nhiêu loại este?

Câu 25 [55394] - [Loga.vn]

Đốt chấy este no, đơn chức thu được

Câu 26 [55393] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thủy phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng là

Câu 27 [55392] - [Loga.vn]

Etyl fomiat có thể phản ứng được với chất nào sau đây ?

Câu 28 [55391] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/OH- khi đun nóng.

Câu 29 [55390] - [Loga.vn]

Khử este C2H5COOCH3 bằng LiAlH4, nhiệt độ thu được 2 chất hữu cơ A, B.vậy A, B lần lượt là:

Câu 30 [55389] - [Loga.vn]

Khi phân tích este E đơn chức mạch hở thấy cứ 1 phần khối lượng H thì có 7,2 phần khối lượng C và 3,2 phần khối lượng O. Thủy phân E thu được axit A và ancol R bậc 3. CTCT của E là

Câu 31 [55388] - [Loga.vn]

Thuỷ phân 1 este đơn chức, no E bằng dung dịch NaOH thu được muối khan có khối lượng phân tử bằng 24/29 khối lượng phân tử este E. dE/kk = 4. CTCT của E là

Câu 32 [55387] - [Loga.vn]

Cho este E có CTPT là CH3COOCH=CH2. Trong các nhận định sau : (1) E có thể làm mất màu dung dịch Br2 ; (2) Xà phòng hoá E cho muối và anđehit ; (3) E được điều chế không phải từ phản ứng giữa axit và ancol. Nhận định nào là đúng ?

Câu 33 [55386] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 34 [55385] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 35 [55384] - [Loga.vn]

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

Câu 36 [55383] - [Loga.vn]

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn : A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3, to.Vậy A có CTCT là:

Câu 37 [55382] - [Loga.vn]

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với : Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

Câu 38 [55381] - [Loga.vn]

Cho lần lượt các đồng phân, mạch hở, có cùng CTPT C2H4O2 lần lượt tác dụng với : Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

Câu 39 [55380] - [Loga.vn]

Hai hợp chất hữu cơ (X) và (Y) có cùng công thức phân tử C2H4O2. (X) cho được phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na, (Y) vừa cho được phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với Na. Công thức cấu tạo của (X) và (Y) lần lượt là

Câu 40 [55379] - [Loga.vn]

Khi cho một este X thủy phân trong môi trường kiềm thu được một chất rắn Y và hơi ancol Z. Đem chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đun nóng thu được axit axetic. Còn đem oxi hóa ancol Z thu được anđehit T (T có khả năng tráng bạc theo tỷ lệ 1: 4). Vậy công thức cấu tạo của X là

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

3

0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)

đề và đáp án quá tệ

Bình luận Loga
1 bình luận
user-avatar
user-avatar
nguyenhung170801
đáp án và đề sai nhiều quá 3d 6b 12b13d 17c 19c 22d 25c 30 estste có vòng đơn thì tỉ lệ khác nên ko xác định 34 thì nhiều hơn đáp án
Thích Bỏ thích Phản hồi 1 3 năm trước
user-avatar
Bình luận Facebook