Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2018 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC VẬT LÝ

ctvloga212
11 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56044] - [Loga.vn]

Một mạch điện gồm ba phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế \[u={{U}_{0}}\cos (100\pi t)\](V). Ban đầu hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện lần lượt là 120 V, 50 V và 100 V. Nếu tăng điện dung C lên 2 lần thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là

Câu 2 [56043] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai đao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ T. Đồ thi li độ phụ thuộc vào thời gian của hai dao động như hình vẽ. Biết \[{{x}_{2}}={{v}_{1}}T\](với v1 là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của\[{{x}_{1}}\] ) và tốc độ cực đại của chất điểm là 53,4cm/s. Chu kì T gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 3 [56042] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khi màn cách hai khe một đoạn \[{{D}_{1}}\] người ta nhận được một hệ vân. Dời màn dọc theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe đến khi màn cách hai khe một đoạn \[{{D}_{2}}\] người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ nhất trùng vân sáng bậc một của hệ vân lúc đầu. Tỉ số \[\frac{{{D}_{2}}}{{{D}_{1}}}\] là

Câu 4 [56041] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn sơ cấp, giảm so vòng cuộn thứ cấp đi 100 vòng thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là 18 V. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn thứ cấp, giảm so vòng của cuộn sơ cấp đi 100 vòng thì điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp là 25 V. Giá trị của U là

Câu 5 [56040] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R có giá trị thay đổi được, cuộn cảm thuần L, tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi, mạch có tính cảm kháng. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C lần lượt là\[{{U}_{R}},\text{ }{{U}_{L}},\text{ }{{U}_{C}}\] . Điều chỉnh R để \[\left( {{U}_{L}}+{{U}_{R}}-{{U}_{C}} \right)\] đạt giá trị cực đại. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha so với dòng điện trong mạch là

Câu 6 [56039] - [Loga.vn]

Một nguồn âm S phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40dB và 30dB. Điểm P nằm trong môi trường truyền sóng sao cho \[\Delta \]MNP vuông cân ở M. Mức cường độ âm tại P gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 7 [56038] - [Loga.vn]

Một nhóm học sinh xác định bước sóng của chùm tia laze bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng với khoảng cách hai khe a = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 0,5 m. Nhóm học sinh này đo một đoạn thẳng MN = 4,5 mm trong vùng giao thoa, biết MN vuông góc với các vân sáng và trên MN có 3 vẫn tối, tại M và N là vân sáng. Bước sóng của tia laze dùng trong thí nghiệm là

Câu 8 [56037] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây có điện trở r= R, độ tự cảm L, với\[L=C{{R}^{2}}\] . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều \[u={{U}_{0}}\cos (2\pi ft)\](V), trong đó f thay đổi được. Khi \[f=\text{ }{{f}_{1}}\] thì điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch AB một góc \[{{\alpha }_{1}}\]và có giá trị hiệu dụng \[{{U}_{1}}.\] Khi \[f={{f}_{2}},\] thì điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch AB một góc \[{{\alpha }_{2}}\], và có giá trị hiệu dụng\[{{U}_{2}}\] . Biết \[{{\alpha }_{1}}+{{\alpha }_{2}}=\frac{\pi }{2}\] và \[2{{U}_{1}}=3{{U}_{2}}\]. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi \[f\text{ }={{f}_{2}}\] gần nhất với giá trị nào sau đây:

Câu 9 [56036] - [Loga.vn]

Ban đầu cho một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường A sang môi trường B với góc tới \[9{}^\circ \] thì góc khúc xạ là \[6{}^\circ .\] Nếu tăng góc tới thêm \[36{}^\circ \] thì góc khúc xạ gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 10 [56035] - [Loga.vn]

Cho nguồn điện không đổi có suất điện động E, điện trở trong r=0,5\[\Omega \] . Ban đầu mắc một tụ điện có điện dung C = 2\[\mu F\]vào hai cực của nguồn điện, khi ổn định thì điện tích của tụ điện là 24\[\mu C\]. Sau đó tháo tụ điện ra, mắc vào hai cực của nguồn điện N bóng đèn loại 3V - 3W, các bóng đèn được mắc thành x dãy song song mỗi dãy có y bóng nối tiếp và sáng bình thường. Giá trị lớn nhất của N là

Câu 11 [56034] - [Loga.vn]

Một điện tích q= 1,6nC có khối lượng \[{{2.10}^{-17}}\] kg bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,05T với vận tốc \[v\text{ }=\text{ }{{2.10}^{6}}m/s\] theo phương vuông góc với các đường sức từ. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Lấy\[\pi =3,14\] . Thời gian ngắn nhất để trạng thái của điện tích lặp lại là:

Câu 12 [56033] - [Loga.vn]

Sóng cơ truyền trên sợi dây đàn hồi, dọc theo chiều dương của trục Ox, vào thời điểm t hình dạng sợi dây như hình vẽ, vị trí sợi dây cắt trục Ox có tọa độ lần lượt là 0, 20, 40, 60,... Biết O là tâm sóng, M là điểm trên dây. Hỏi vào thời điểm t nói trên khoảng cách giữa hai điểm O, M gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 13 [56032] - [Loga.vn]

Một bình điện phân đựng dung dịch\[AgN{{O}_{3}}\] , cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 2 A. Cho biết bạc có khối lượng mol A = 108 g/mol, hóa trị n=1, Hằng số Fa-ra-đây F= 96500 c/mol. Để có khối lượng m = 2,16 g bạc bám vào catốt thì thời gian điện phân là

Câu 14 [56031] - [Loga.vn]

Người ta tạo ra phản ứng hạt nhân bằng cách dùng proton bắn phá hạt nhân \[{}_{4}^{9}Be\] đứng yên. Hai hạt sinh ra là Heli và X. Biết prôton có động năng \[{{K}_{p}}\] =5,45 MeV. Hạt Hêli có hướng bay vuông góc với hướng bay của prôton và có động năng \[{{K}_{He}}\] =4 MeV. Cho rằng, khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Phản ứng trên

Câu 15 [56030] - [Loga.vn]

Mạch dao động điện từ lí tưởng đang đao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là \[4\sqrt{2}\mu C\]và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là \[\frac{\pi \sqrt{2}}{2}\](A). Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là:

Câu 16 [56029] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa (1) và (2) có cùng tần số và ngược pha nhau, có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{A}_{2}}\] với\[{{A}_{l}}=\text{ }2{{A}_{2}}\] . Khi dao động (1) có động hăng bằng 0,48J thì dao động (2) có thế năng bằng 0,04J. Khi dao động (1) có động năng bằng 0,04 thì dao động (2) có thế năng bằng?

Câu 17 [56028] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kỳ T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm \[t+\frac{T}{4}\] vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng?

Câu 18 [56027] - [Loga.vn]

Một người dùng kính lúp có độ tự D = 20 đp để quan sát một vật nhỏ, mắt người đặt trên trục chính của kính lúp và cách kính một khoảng D. Để số bội giác của kính lúp không phụ thuộc vào cách ngắm chừng thì khoảng cách d phải bằng

Câu 19 [56026] - [Loga.vn]

Biết công thoát electron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33\[\mu m\] vào bề mặt các kim loại trên. Lấy\[h\text{ }=\text{ }6,{{625.10}^{-34}}Js;\text{ }c\text{ }=\text{ }{{3.10}^{-8}}m/s\] . Hiện tượng quang điện xảy ra với các kim loại nào sau đây?

Câu 20 [56025] - [Loga.vn]

Bốn điện tích điểm \[{{q}_{1}},\text{ }{{q}_{2}},\text{ }{{q}_{3}},\text{ }{{q}_{4}}\] đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, C, D của một hình vuông ABCD. Nếu hợp lực của các lực điện do các điện tích \[{{q}_{1}},\text{ }{{q}_{2}},\text{ }{{q}_{3}}\] tác dụng lên \[{{q}_{4}}\] có phương AD thì biểu thức liên hệ giữa điện tích \[{{q}_{2}}v\grave{a}\text{ }{{q}_{3}}\] là

Câu 21 [56024] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động E = 9V, điện trở trong r= 0,5\[\Omega \] thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R có giá trị là

Câu 22 [56023] - [Loga.vn]

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyên dịch có hướng của các

Câu 23 [56022] - [Loga.vn]

Hoạt động nào sau đây là kết quả của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến?

Câu 24 [56021] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh chi có điện trở R và cuộn cảm thuần có cảm kháng là\[{{Z}_{L}}\] . Phát biểu nào dưới đây là không đúng?

Câu 25 [56020] - [Loga.vn]

Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí phụ thuộc vào

Câu 26 [56019] - [Loga.vn]

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song, rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước. Không kế tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

Câu 27 [56018] - [Loga.vn]

Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là

Câu 28 [56017] - [Loga.vn]

Đơn vị từ thông là

Câu 29 [56016] - [Loga.vn]

Một mắt thường có khoảng cách từ quang tâm đến võng mạc là 15 mm, khoảng cực cận là 25 cm. Tính tiêu cự của mặt người này khi điều tiết tối đa.

Câu 30 [56015] - [Loga.vn]

Công của lực điện không phụ thuộc vào:

Câu 31 [56014] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}\]. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc \[\alpha \], nó có vận tốc là v. Khi đó ta có biểu thức liên hệ giữa các đại lượng là:

Câu 32 [56013] - [Loga.vn]

Công của lực điện không phụ thuộc vào

Câu 33 [56012] - [Loga.vn]

Sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây có dạng\[u=4\cos (20\pi t-\frac{\pi x}{3})\]. Với x: đo bằng mét, t: đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị là

Câu 34 [56011] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?

Câu 35 [56010] - [Loga.vn]

Tính chất cơ bản của từ trường là

Câu 36 [56009] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo lần lượt được kích thích dao động điều hòa với biên độ là \[{{A}_{1}},\text{ }{{A}_{2}},\text{ }{{A}_{3}}.\] Biết \[{{A}_{1}}>\text{ }{{A}_{2}}>\text{ }{{A}_{3}}\] thì chu kì dao động tương ứng \[{{T}_{1}};\text{ }{{T}_{2}};\text{ }{{T}_{3}}\] có quan hệ như thế nào?

Câu 37 [56008] - [Loga.vn]

\[{}_{6}^{12}C\] có khối lượng hạt nhân là 11,9967 u. Cho \[{{m}_{n}}\] = 1,008665 u, \[{{m}_{p}}\] = 1,007272 u. Độ hụt khối của hạt

Câu 38 [56007] - [Loga.vn]

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

Câu 39 [56006] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Borh?

Câu 40 [56005] - [Loga.vn]

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto có p cặp cực và quay với tốc độ n vòng/phút thì tần số của dòng điện phát ra là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook